WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
Menu Języki

Regulamin

Załącznik do Zarządzenia nr 23/2020 
Rektora WSPiA z dnia 7 maja 2020 r. 
 

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE ZBIORÓW BIBLIOTEKI UCZELNIANEJ
WSPiA RZESZOWSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ
W OKRESIE PANDEMII KORONAWIRUSA 

 
W związku z ogłoszeniem stanu pandemii koronawirusa wprowadza się szczególne zasady korzystania ze zbiorów Biblioteki Uczelnianej WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej dla studentów, słuchaczy seminarium doktoranckiego, studiów podyplomowych oraz pracowników.
 
§ 1
1. Biblioteka i Czytelnia WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej pozostaje zamknięta do odwołania.
2. Obsługa czytelników odbywa się drogą elektroniczną lub telefonicznie od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00.
 
§ 2
Zamawianie i wypożyczanie zbiorów bibliotecznych odbywa się w formie on-line przez katalog biblioteczny SOWA https://katalog.wspia.eu/.
 
§ 3
Odbiór zamówionych książek odbywa się z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa, bez kontaktu osobistego, po wcześniejszym uzgodnieniu z pracownikiem Biblioteki - drogą mailową: biblioteka@wspia.eu  -  daty i godziny odbioru.
 
§ 4
Wypożyczone książki można prolongować samodzielnie  przez katalog biblioteczny SOWA lub po skontaktowaniu się z Biblioteką WSPiA:
1) kontakt z Biblioteką możliwy jest wyłącznie telefonicznie pod numerem telefonu 17 867 04 54 lub mailowo biblioteka@wspia.eu od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00-16:00, 
2) w okresie obowiązywania niniejszego Regulaminu nie są pobierane żadne opłaty za przetrzymane książki.
 
§ 5
Zwracane książki pracownik Biblioteki usuwa z konta czytelnika  i przekazuje na 3-dniową kwarantannę.
 
§ 6
1. Weryfikacja prac dyplomowych i licencjackich w Jednolitym Systemie Antyplagiatowym odbywa się w formie on-line.
2. Student przesyła do Biblioteki pracę licencjacką lub dyplomową drogą elektroniczną na adres mailowy antyplagiat@wspia.eu. 
3. Pracownik Biblioteki jednorazowo przesyła pracę studenta do badania antyplagiatowego do JSA.
4. Otrzymany raport z JSA student otrzymuje zwrotnie drogą elektroniczną niezwłocznie po jego wygenerowaniu.
 
§ 7
1. Wprowadza się możliwość zdalnego korzystania z Systemu Informacji Prawnej LEX w okresie do 30 czerwca 2020 r.
2. Dostęp do Systemu LEX możliwy jest z dowolnego komputera podłączonego do sieci Internet za pośrednictwem indywidualnego konta nadanego przez Uczelnię.  
3. W przypadku utrzymania stanu zagrożenia epidemicznego przewidziana jest możliwość wydłużenia dostępu, o którym mowa w ust. 1 na kolejny okres. 
4. Autoryzacja będzie odbywać się za pomocą loginu i hasła, na stronie www.logowanie.lex.pl poprzez zakładkę Biblioteka WSPiA. 
 
§ 8
Korzystanie z pozostałych zbiorów dostępnych on-line odbywa się na zasadach dotychczasowych.
 
§ 9
Działalność wypożyczalni międzybibliotecznej przy Bibliotece Uczelnianej WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej zostaje wstrzymana do odwołania.
 
§ 10
Regulamin obowiązuje od dnia 8 maja 2020 r. 
 

 

Załącznik do Zarządzenia nr 13/2010
Rektora WSPiA z dnia 29 stycznia 2010 r.
 
 
REGULAMIN KORZYSTANIA
ZE ZBIORÓW BIBLIOTEKI UCZELNIANEJ
WSPIA RZESZOWSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ
 
I.        Postanowienia ogólne
 
§ 1
Regulamin korzystania ze zbiorów Biblioteki Uczelnianej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Przemyślu, zwanej dalej Biblioteką Uczelnianą WSPiA, określa sposób i warunki korzystania ze zbiorów należących do WSPiA w Przemyślu.
 
§ 2
Zbiory Biblioteki Uczelnianej WSPiA udostępniane są:
1)      w Czytelniach Biblioteki Uczelnianej WSPiA – w Rzeszowie i Przemyślu,
2)      drogą wypożyczeń indywidualnych w Wypożyczalniach Biblioteki Uczelnianej WSPiA – w Rzeszowie i Przemyślu,
3)      poprzez wypożyczenia międzybiblioteczne.
 
§ 3
Korzystanie ze zbiorów Biblioteki Uczelnianej WSPiA jest bezpłatne.
 
 
II.     Korzystanie z Wypożyczalni Biblioteki Uczelnianej WSPiA w Przemyślu
 
§ 4
      Prawo do korzystania ze zbiorów bibliotecznych znajdujących się w Wypożyczalni Biblioteki Uczelnianej WSPiA, zwanej dalej Wypożyczalnią WSPiA, mają wszyscy pracownicy WSPiA w Przemyślu, wszyscy studenci WSPiA w Przemyślu, słuchacze seminariów doktoranckich prowadzonych przez WSPiA w Przemyślu w Zamiejscowym Wydziale Prawa i Administracji w Rzeszowie oraz słuchacze studiów podyplomowych prowadzonych przez WSPiA w Przemyślu i słuchacze studiów podyplomowych prowadzonych przez WSPiA w Przemyślu we współpracy z innymi podmiotami, zwani dalej Czytelnikami.
 
 

§ 5

 1. Czytelnicy mogą korzystać ze zbiorów znajdujących się w Wypożyczalni WSPiA po założeniu karty Czytelnika w formie elektronicznej.
 1. Karta Czytelnika zakładana jest :
 • przez pracownika biblioteki na podstawie ważnej legitymacji studenckiej, legitymacji słuchacza seminarium doktoranckiego – w odniesieniu do słuchaczy seminariów doktoranckich, o których mowa w § 4.  oraz listy słuchaczy studiów podyplomowych i złożeniu pisemnej deklaracji zawierającej dane personalne Czytelnika i zobowiązanie do przestrzegania Regulaminu Biblioteki Uczelnianej WSPiA.
 • samodzielnie -  zapis poprzez stronę internetową Biblioteki i złożenie w terminie do miesiąca w bibliotece pisemnej deklaracji zawierającej dane personalne Czytelnika, i zobowiązanie do przestrzegania Regulaminu Biblioteki Uczelnianej WSPiA lub
 1. Czytelnicy zobowiązani są do aktualizacji swoich danych osobowych na koncie Czytelnika. W przypadku braku aktualizacji przesłanie korespondencji na adres dotychczasowy uważa się za prawidłowe.

 
§ 6
1.  Czytelnicy - pracownicy naukowo-dydaktyczni WSPiA - mogą wypożyczyć jednorazowo do ośmiu pozycji księgozbioru, na okres do ośmiu tygodni z możliwością wielokrotnej prolongaty, do czasu zamówienia pozycji Księgozbioru przez innych Czytelników.
2.  Pozostali Czytelnicy - osoby uprawnione do korzystania ze zbiorów bibliotecznych w Wypożyczalni WSPiA mogą wypożyczyć do pięciu pozycji księgozbioru, na okres do czterech tygodni, z możliwością wielokrotnej prolongaty, do czasu zamówienia pozycji Księgozbioru przez innych Czytelników.
        3. Przed odejściem z Uczelni (ukończenie studiów, skreślenie z listy studentów, rezygnacja ze studiów) Czytelnicy są zobowiązani rozliczyć się z Biblioteką Uczelnianą WSPiA i uzyskać potwierdzenie o niezaleganiu na karcie obiegowej.
 § 7
1.      Czytelnicy rezerwują drogą elektroniczną pozycję księgozbioru w Wypożyczalni WSPiA.
2.      W przypadku, gdy w jednej z Wypożyczalni WSPiA brak jest danej pozycji księgozbioru pracownik prowadzący obsługę biblioteczną, sprowadza ją z drugiej Wypożyczalni, po uprzednim zarezerwowaniu jej drogą elektroniczną przez Czytelników.
3.      Nie odebranie rezerwacji w terminie skutkuje blokadą konta Czytelnika, a trzykrotne nie zgłoszenie się po zarezerwowane książki skutkuje blokadą konta bibliotecznego na okres 1 miesiąca, co oznacza, że w tym okresie Czytelnik nie może korzystać z Wypożyczalni.
 
§ 8
      2.      Czytelnicy zobowiązani są do poszanowania i ochrony zbiorów bibliotecznych, w szczególności do ich zabezpieczenia przed utratą oraz wszelkimi uszkodzeniami i zniszczeniem.
      3.      Czytelnicy zobowiązani są zgłosić dyżurującemu bibliotekarzowi zauważone uszkodzenia wypożyczanej pozycji księgozbioru.
 
 
III. Korzystanie z Czytelni Biblioteki Uczelnianej WSPiA w Przemyślu
 
§ 9
 
  1.   Prawo do korzystania ze zbiorów bibliotecznych znajdujących się w Czytelni WSPiA mają osoby legitymujące się dowodem tożsamości.
  2.   Prawo do korzystania ze zbiorów bibliotecznych Czytelni WSPiA Czytelnicy uzyskują po złożeniu u dyżurującego bibliotekarza dowodu tożsamości i pobraniu karty plastikowej personalizacyjnej Czytelni WSPiA.
§ 10
       1.  W przypadku, gdy w jednej z Czytelni WSPiA brak jest zamawianej przez Czytelnika pozycji księgozbioru pracownik prowadzący obsługę biblioteczną, sprowadza zamawianą pozycję księgozbioru z drugiej Czytelni.
2.      Zamówienie, o którym mowa w ust. 1 powinno zawierać dokładne dane o zamawianej pozycji księgozbioru, tj.: imię i nazwisko autora, tytuł, miejsce i rok wydania oraz sygnaturę a także dane zamawiającego.
 
§ 11
1.        Czytelnicy korzystający ze zbiorów bibliotecznych w Czytelni WSPiA, zobowiązani są do:
1)      przebywania w Czytelni WSPiA bez okryć wierzchnich,
2)      nie wnoszenia do Czytelni WSPiA teczek, plecaków, reklamówek itp.,
3)      zgłoszenia się u dyżurującego bibliotekarza i złożenia dokumentu tożsamości,
4)      zgłaszania dyżurującemu bibliotekarzowi o wnoszonych do Czytelni WSPiA własnych książkach i czasopismach,
5)      poszanowania udostępnionych pozycji ze zbiorów bibliotecznych oraz zgłoszenie dyżurującemu bibliotekarzowi zauważonych braków i uszkodzeń,
6)      stosowania się do wskazówek i poleceń dyżurującego bibliotekarza,
7)      uzyskania zgody dyżurującego bibliotekarza na wyniesienie z Czytelni WSPiA udostępnionych pozycji ze zbiorów bibliotecznych, w celu wykonania kserokopii. Kserokopie muszą być wykonane w zakresie nie naruszającym przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku, O Prawie autorskim i prawach pokrewnych, (t.j. Dz. U. z 2006r. Nr 90 poz. 631 ze zm.),
8)      zachowania ciszy w Czytelni WSPiA,
9)      wyłączenia telefonów komórkowych przed wejściem do Czytelni WSPiA,
10) niespożywania produktów spożywczych i napojów w Czytelni WSPiA.
 
 
IV.            Korzystanie z elektronicznych baz danych Biblioteki Uczelnianej WSPiA w Przemyślu:
 
§ 12
1.      Czytelnicy posiadają prawo do korzystania z elektronicznych baz danych Biblioteki Uczelnianej WSPiA.
2.     Czytelnicy - użytkownicy elektronicznych baz danych mają prawo:
1)            pobierać lub drukować ograniczoną ilość opisów, streszczeń oraz pełnych tekstów lub ich części pod warunkiem, że informacje takie wykorzystane zostaną zgodnie z prawem autorskim,
2)            drukować materiały pobrane za pośrednictwem baz danych i usług w trybie on-line (tj. bez zapisywania na dysku komputera), w trybie pośrednim off-line (po zapisaniu na lokalnym dysku),
3)           wysyłać je w postaci e-maila.
4.      Wszelkie powielanie i rozprowadzanie wydruków oraz wszelkie pobieranie i przechowywanie w formie elektronicznej materiałów wyszukanych przy użyciu elektronicznych baz danych, jest dozwolone wyłącznie do celów użytku wewnętrznego lub osobistego. Systematyczne, regularne pobieranie całości lub części baz danych lub usług w celu stworzenia zbioru materiałów obejmującego całą zawartość baz danych lub usług, lub ich część, jest surowo zabronione bez względu na to, czy wspomniany zbiór tworzony jest w postaci elektronicznej czy drukowanej.
5.      Korzystanie z elektronicznych baz danych możliwe jest w zakresie nie naruszającym przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku, O Prawie autorskim i prawach pokrewnych, (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 90 poz. 631 ze zm.).
 
 
V.    Wypożyczalnia Międzybiblioteczna przy Bibliotece Uczelnianej WSPiA w Przemyślu.
 
§ 13
1.        Prawo do korzystania z Wypożyczalni Międzybibliotecznej przy Bibliotece Uczelnianej WSPiA, zwanej dalej Wypożyczalnią Międzybiblioteczną, mają osoby wymienione w § 4 niniejszego Regulaminu,
2.        Celem działalności Wypożyczalni Międzybibliotecznej jest dostarczenie Czytelnikom zbiorów nie posiadanych przez Bibliotekę Uczelnianą WSPiA.
 
§ 14
1.        Czytelnicy zainteresowani sprowadzeniem pozycji księgozbioru z innych bibliotek zobowiązani są złożyć zamówienie w Bibliotece Uczelnianej WSPiA, z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem.
2.        Zamówienie powinno zawierać dokładne dane o zamawianej pozycji księgozbioru, tj.: imię i nazwisko autora, tytuł, miejsce i rok wydania,  Czytelnicy ponoszą koszty sprowadzenia pozycji księgozbioru przez Wypożyczalnię Międzybiblioteczną WSPiA.
 
§ 15
  Okres wypożyczenia międzybibliotecznego dla Czytelników pozycji księgozbioru z innej biblioteki określa biblioteka wypożyczająca.
 
 
§ 16
1.        Bibliotekarz udostępniający pozycje księgozbioru sprowadzone przez Wypożyczalnię Międzybiblioteczną:
1)      stwarza Czytelnikowi odpowiednie warunki do korzystania z wypożyczonych pozycji księgozbioru,
2)      poucza o sposobie obchodzenia się z wypożyczonymi pozycjami księgozbioru i nadzoruje sposób korzystania z nich.
2.      Czytelnicy, którzy w trakcie korzystania zagubią, uszkodzą lub zniszczą pozycję księgozbioru, zobowiązani są do naprawienia szkód w formie określonej przez bibliotekę wypożyczającą.
 
§ 17
       Pozycje księgozbioru sprowadzone przez Wypożyczalnię Międzybiblioteczną udostępnia się Czytelnikowi wyłącznie prezencyjnie w Czytelni WSPiA.
 
§ 18
        Wypożyczalnia Międzybiblioteczna udostępnia zbiory Biblioteki Uczelnianej WSPiA innym bibliotekom na okres do czterech tygodni na podstawie przesłanego zamówienia.
 
 
VI.       Odpowiedzialność Czytelnika naruszającego postanowienia Regulaminu
 
§ 19
Niedotrzymanie terminu zwrotu pozycji księgozbioru do Wypożyczalni lub niedotrzymanie terminu zwrotu pozycji księgozbioru do Czytelni (zwrot następnego dnia) lub korzystanie z pozycji księgozbioru poza Czytelnią bez zgody dyżurującego pracownika Biblioteki Uczelnianej WSPiA, skutkuje w stosunku do Czytelników następującymi konsekwencjami:
1)      indywidualnym upomnieniem, odnotowanym na koncie Czytelnika,
2)      naliczeniem kary pieniężnej w wysokości określonej odrębnym Zarządzeniem Rektora WSPiA w Przemyślu lub
3)      zawieszeniem w prawach korzystania z Wypożyczalni do czasu uregulowania zobowiązań wobec Biblioteki Uczelnianej WSPiA.
 
§ 20
1.      W razie zagubienia lub zniszczenia wypożyczonych pozycji księgozbioru Czytelnicy zobowiązani są zakupić do Biblioteki Uczelnianej WSPiA pozycję księgozbioru tego samego autora, tytułu i tego samego wydania.
2.      Jeżeli spełnienie powyższego warunku nie jest możliwe Czytelnik zobowiązany jest:
1)      zakupić do Biblioteki Uczelnianej WSPiA pozycję księgozbioru zagubioną lub zniszczoną tego samego autora, tytułu lecz najnowszego wydania,
2)      jeżeli zakup tej pozycji nie jest aktualnie możliwy, wykonać lub zapłacić za wykonanie kserokopii zagubionej lub zniszczonej pozycji księgozbioru wraz z kosztami oprawy lub,
3)      zapłacić koszty naprawy przez introligatora zniszczonej pozycji księgozbioru lub,
4)      dostarczyć inną pozycję księgozbioru, zaakceptowaną przez Dyrektora Biblioteki Uczelnianej WSPiA w Przemyślu lub
5)      zapłacić odszkodowanie za zagubioną lub zniszczoną pozycję księgozbioru w wysokości określonej odrębnym Zarządzeniem Rektora WSPiA w Przemyślu.
3.      O formie naprawienia szkody decyduje Dyrektor Biblioteki Uczelnianej WSPiA.
 
 
§ 21
 
W przypadku zagubienia lub zniszczenia karty plastikowej personalizacyjnej Czytelni WSPiA nałożona jest kara pieniężna w wysokości określonej odrębnym Zarządzeniem Rektora WSPiA w Przemyślu.
 
§ 22
Czytelnicy, którzy rażąco naruszyli postanowienie niniejszego Regulaminu Biblioteki Uczelnianej WSPiA, mogą zostać pozbawieni na okres do miesiąca, a w wyjątkowych wypadkach na stałe prawa do korzystania z Biblioteki Uczelnianej WSPiA.
 
 
 
VII.    Postanowienia końcowe
 
§ 23
Naruszenie przez Czytelników zasad postępowania wynikających z niniejszego Regulaminu, stanowi podstawę do zawieszenia w prawie korzystania ze zbiorów Biblioteki Uczelnianej WSPiA.
 
§ 24
1.        Rozstrzyganie spraw nieuregulowanych postanowieniami niniejszego Regulaminu, należy do Dyrektora Biblioteki Uczelnianej WSPiA w Przemyślu,
2.        Osobą uprawnioną do wykładni niniejszego Regulaminu jest Przewodniczący Rady Bibliotecznej  WSPiA.
 
§ 25
Regulamin obowiązuje od dnia 21 grudnia 2011 roku.
 

 

 

Zarządzenie Nr 70/2013

 Rektora Wyższej Szkoły Prawa i Administracji  w Przemyślu

z dnia 7 listopada 2013 roku

w sprawie cennika opłat i usług świadczonych przez Bibliotekę Uczelnianą WSPiA oraz wysokości kary pieniężnej oraz odszkodowania z tytułu naruszenia postanowień Regulaminu korzystania ze zbiorów Biblioteki Uczelnianej

Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Przemyślu

 

W celu realizacji postanowień § 19 ust.2 pkt 2 oraz § 20 ust. 2 pkt 5 Regulaminu korzystania ze zbiorów Biblioteki Uczelnianej WSPiA, wprowadzonego Zarządzeniem Rektora Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Przemyślu Nr 13/2010 z dnia 29 stycznia 2010 roku, na podstawie § 32 pkt 22 Statutu WSPiA zarządzam co następuje:

 

§ 1

Ustalam następujący cennik opłat i usług świadczonych przez Bibliotekę Uczelnianą WSPiA oraz wysokość kary pieniężnej i odszkodowania pieniężnego z tytułu naruszenia postanowień Regulaminu korzystania ze zbiorów Biblioteki Uczelnianej WSPiA:
 

 1.  

Wydruk danych tekstowych

1 strona – 0,20 gr. brutto

 1.  

Skanowanie z oryginału (obraz czarno - biały lub w odcieniach szarości, rozdzielczość do 150 dpi)*

Format A4- 1 skan – 1,00 zł brutto

 1.  

Niedotrzymanie terminu zwrotu wypożyczonej pozycji książki

- kara pieniężna 1,00 zł za 1 pozycję księgozbioru za 1 dzień (plus koszty opłat pocztowych za wysłany monit

 

 1. .

Zniszczenie książki

- odszkodowanie w zależności  od stopnia zniszczenia od 20,00 zł do kwoty stanowiącej cenę nowej książki. O wysokości odszkodowania decyduje każdorazowo Dyrektor Biblioteki Uczelnianej WSPiA

 

 1. .

Zagubienie książki

- 1000 – krotna cena zagubionej książki, nie mniej niż 30 zł, za książki wydane do końca 1981 roku

- 250 – krotna cena zagubionej książki, nie mniej niż 30 zł, za książki wydane od 1982 do końca 1989 roku

- 5 – krotna cena zagubionej książki, nie mniej niż 30 zł, za książki wydane od 1990 do końca 1994 roku

- 3 -krotna cena zagubionej książki, nie mniej niż 30 zł, za książki wydane od 1995 roku

 

 1. .

Zniszczenie kodu na książce

Odszkodowanie w wysokości 10,00 zł brutto

 

 1. .

Niedotrzymanie terminu zwrotu pozycji księgozbioru do Czytelni (zwrot następnego dnia

-opłata  w wysokości 10.00 zł za  1 pozycje księgozbioru za 1 dzień niedotrzymania  terminu zwrotu

 1. .

Korzystanie z pozycji księgozbioru poza Czytelnią bez zgody dyżurującego pracownika Biblioteki Uczelnianej WSPiA

-opłata w wysokości 10.00 zł za 1 pozycję księgozbioru za 1 dzień

 

 

 

 

 

§ 2

Traci moc Zarządzenie Nr 54/2007 Rektora Wyższej Szkoły Administracji i Zarządzania w Przemyślu z dnia 27 września 2007 roku w sprawie wysokości kary pieniężnej oraz odszkodowania z tytułu naruszenia postanowień Regulaminu korzystania ze zbiorów Biblioteki Uczelnianej Wyższej Szkoły Administracji i Zarządzania w Przemyślu

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

 

 

 
 
Załącznik do Zarządzenia nr 23/2020 
Rektora WSPiA z dnia 7 maja 2020 r.

 

Partnerzy WSPiA

Certyfikaty

Najważniejsze linki

Dane teleadresowe

WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
ul. Cegielniana 14, 35-310 Rzeszów

Newsletter

Zapisz się do newslettera aby otrzymywać najnowsze informacje z życia uczelni.
Do góry Wersja klasyczna
WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa © 2020
Realizacja: SOLVEO