WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
Menu Języki

Prawo pracy i zarządzanie sprawami pracowniczymi

Podstawowe informacje:

 1. Studia trwają 2 semestry. 
 2. W programie ok. 180 godzin zajęć.
 3. Studia prowadzone systemem niestacjonarnym (zaocznym).
  W roku akademickim 2021/2022 zajęcia na studiach podyplomowych będą odbywały się w formie hybrydowej - słuchacz będzie miał możliwość wyboru pomiędzy zajęciami zdalnymi (on-line) a zajęciami prowadzonymi w budynkach uczelni.
 4. Wymagane dokumenty:
  • 1 zdjęcie,
  • odpis dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich,
  • dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej w wysokości 80 zł. (opłatę należy wnosić na rachunek WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa: 51 20300045 1110 0000 0090 6040, BNP Paribas Bank Polska S.A.) - płatne w momencie rozpoczęcia cyklu kształcenia,
  • dowód osobisty do wglądu.
 5. Dni prowadzenia zajęć: soboty i niedziele.
 6. Zajęcia odbywają się w siedzibie WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej w Rzeszowie oraz w systemie on-line (do wyboru).
 7. Opłaty za studia:
  • 3 400 zł. (możliwość płatności w wariantach wpłat: miesięcznych, semestralnych lub jednorazowo),
  • dla absolwentów WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej (dotyczy wyłacznie absolwentów, którzy studiowali w WSPIA przez pełny cykl studiów - 4, 6 lub 10 semestrów) - 30% rabatu (opłata po rabacie - 2 380 zł.),*
  • dla studentów WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej odbywających Studia podyplomowe w ramach Systemu Edukacji Dodatkowej - BED - 1 700 zł. (opłata wnoszona jest za II semestr studiów), więcej informacji na stronie... .*
   * zniżki nie łączą się ze sobą.
 1. Przyjęcia odbywają się na zasadzie zgłoszeń (studia podyplomowe przeznaczone są dla absolwentów studiów II stopnia - magisterskich oraz absolwentów studiów I stopnia - licencjackich i inżynierskich). 
 2. Zajęcia zostaną uruchomione pod warunkiem zebrania się odpowiedniej ilości słuchaczy.
 3. Kandydaci proszeni są o dokonanie rejestracji drogą elektroniczną na stronie e-rekrutacja.wspia.eu i kierowanie się wytycznymi w zakładce "krok po kroku".
 4. Rekrutacja trwa do 28 października br.

 

Prawo pracy jest gałęzią prawa regulującą stosunki prawne o bardzo dużej wadze społeczno–ekonomicznej, których realizacja jest w praktyce często źródłem konfliktów indywidualnych i zbiorowych. Stosunki te funkcjonują pod silnym nadzorem państwa. Zgodnie z art. 24 Konstytucji „Praca znajduje się pod ochroną Rzeczypospolitej Polskiej. Państwo sprawuje nadzór nad wykonywaniem pracy”. To prawo pracy, niezależnie czy pracodawca funkcjonuje w sferze gospodarki lub administracji publicznej, wyznacza zasady i granice zarządzania zasobami ludzkimi. Znajomość tych zasad to nie tylko właściwie dobrani, kompetentni, ustabilizowani i zaangażowani pracownicy, ale także wizerunek pracodawcy przestrzegającego prawa i szanującego swoich pracowników, posiadającego umiejętność współpracy z podmiotami zbiorowego prawa pracy oraz z organami kontroli i nadzoru nad jego przestrzeganiem.

W ramach studiów podyplomowych przewidzaine są dwie specjalności:

Specjalność administracja publiczna

Mając na uwadze specyfikę zadań administracji publicznej stosunki zatrudnienia w tej sferze zostały ukształtowane w sposób częściowo odrębny, w odniesieniu do powszechnego prawa pracy.

Celem wyróżnienia specjalności „administracja publiczna” na kierunku studiów podyplomowych „Prawo pracy i zarządzanie sprawami pracowniczymi” jest uwzględnienie tej specyfiki i wyposażenie osób zarządzających, a przede wszystkim pracowników zajmujących się sprawami zatrudnienia w administracji rządowej i samorządowej w specjalistyczną wiedzę teoretyczną oraz praktyczną nie tylko z zakresu powszechnego prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, ale przede wszystkim w wiedzę dotyczącą stosowania regulacji szczególnych, określających sytuację pracowników zatrudnionych w tych działach administracji publicznej.

Uwzględniając specyfikę stosunków zatrudnienia w administracji publicznej, specjalność - administracja publiczna, szczególny nacisk zostanie położony na odrębności dotyczące stosunków zatrudnienia w administracji rządowej i samorządowej, procedur naboru na stanowiska urzędnicze, odrębności w zakresie podstaw nawiązania i zasad ustania stosunku pracy, specyfikę obowiązków pracowniczych i odpowiedzialność dyscyplinarnej z tytułu ich naruszenia. Ważną zagadnieniem jest także etyka wykonywania zawodu urzędnika i rozwiązania mające przeciwdziałać korupcji. Szczególny akcent zostanie położony m.in. na kwestie wymogów podmiotowych, podstaw zatrudnienia, obowiązków i odpowiedzialności za ich niewykonanie.

Wybrana problematyka:

 1. Część ogólna prawa pracy.
 2. Indywidualne prawo pracy.
 3. Ochrona pracy.
 4. Zasady przeprowadzania naboru na stanowiska w administracji publicznej.
 5. Stosunki zatrudnienia w administracji rządowej.
 6. Stosunki zatrudnienia w samorządzie terytorialnym.
 7. Odrębności w zakresie praw i obowiązków pracowników administracji publicznej.
 8. Odpowiedzialności dyscyplinarna.
   

Specjalność: podmioty gospodarcze

Celem studiów podyplomowych „Prawo pracy i zarządzanie sprawami pracowniczymi –specjalność podmioty gospodarcze”, jest wyposażenie osób zarządzających w imieniu pracodawcy zakładem pracy, pracodawców będących osobami fizycznymi a przede wszystkim pracowników działów kadr (HR) podmiotów gospodarczych, w niezbędne kompendium wiedzy teoretycznej oraz praktycznej z zakresu indywidualnego i zbiorowego prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, pozwalającej na zgodne z przepisami prowadzenie spraw pracowniczych.

Uwzględniając specyfikę pracodawców - podmiotów gospodarczych, funkcjonujących w sferze konkurencyjnej gospodarki rynkowej, której cechą jest zmienność, szczególny nacisk zostanie położony na kwestie związane z zasadami tworzenia prawa zakładowego, a zwłaszcza układów zbiorowych pracy, porozumień zbiorowych, problematykę związaną z nawiązaniem i ustaniem umownego stosunku pracy, w tym zwolnienia grupowe, elastyczne formy zatrudnienia pracowniczego i niepracowniczego, odpowiedzialność pracowniczą, odpowiedzialność pracodawcy z tytułu niewykonania obowiązków, ochronę pracy. Istotne miejsce w programie studiów zajmuje także problematyka dotycząca relacji pracodawcy z podmiotami zbiorowego prawa pracy, a zwłaszcza związkami zawodowymi, radą pracowników, procedura rozwiązywania sporów zbiorowych oraz zagadnienia dotyczące obowiązków pracodawcy z zakresu ubezpieczeń społecznych i pracowniczych planów kapitałowych.

Studenci nabędą także wiedzę z zakresu zarzadzania sprawami BHP i posługiwania się podstawowymi metodami oceny ryzyka zawodowego oraz poznają obowiązki pracodawcy związane z zaistnieniem wypadku przy pracy lub choroby zawodowej. Obszar zarządzania zasobami ludzkimi koncentruje się na stosowaniu w praktyce metod rekrutacji pracowników, ochronie danych osobowych i monitoringu w zakładzie pracy, zasadach tworzenia systemów oceniania i podnoszeniu kwalifikacji zawodowych.

Wybrana problematyka:

 1. Część ogólna prawa pracy.
 2. Nawiązanie i ustanie umownego stosunku pracy.
 3. Zwolnienia grupowe.
 4. Nietypowe formy zatrudnienia pracowniczego i niepracowniczego.
 5. Dane osobowe i monitoring w zakładzie pracy.
 6. Ochrona pracy.
 7. Obowiązki pracodawcy z zakresu ubezpieczeń społecznych.
 8. Pracownicze plany kapitałowe.
 9. Zbiorowe prawo pracy.
   

Partnerzy WSPiA

Certyfikaty

Najważniejsze linki

Dane teleadresowe

WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
ul. Cegielniana 14, 35-310 Rzeszów

Newsletter

Zapisz się do newslettera aby otrzymywać najnowsze informacje z życia uczelni.
Do góry Wersja klasyczna
WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa © 2021
Realizacja: SOLVEO