WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
Menu Języki

To nas wyróżnia

WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa (dawniej Wyższa Szkoła Prawa i Administracji) to:

UCZELNIA AKADEMICKA
Przynależność do grupy najlepszych uczelni w Polsce!
Jesteśmy jedyną uczelnią niepubliczną na Podkarpaciu, a nawet w Polsce wschodniej - co więcej, jedną z 5 (na ponad 270) uczelni niepublicznych w Polsce, która posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk prawnych.
Daje nam to status uczelni akademickiej i tym samym przynależność do elitarnej grupy najlepszych uczelni w Polsce. Jest to najbardziej obiektywnym dowodem najwyższego poziomu naukowego i dydaktycznego Naszej Uczelni.

Najstarsza uczelnia niepubliczna na Podkarpaciu
WSPiA jest najstarszą uczelnią niepubliczną na Podkarpaciu, utworzoną w 1995 r. decyzją Ministra Edukacji Narodowej i wpisaną do rejestru niepublicznych szkół wyższych pod numerem 75.

DOŚWIADCZENIE PRAKTYCZNE!
Nowatorski w skali kraju system kształcenia praktycznego
Od wielu lat realizujemy nowatorski w kraju system kształcenia praktycznego dla naszych studentów. W wyniku reformy tego systemu i dostosowania go do aktualnych potrzeb studentów i pracodawców kształcenie praktyczne składa się z pięciu ścieżek:

  • ścieżka pierwsza - pracownie praktyczne i praktyki zawodowe;
  • ścieżka druga - elementy praktyczne zajęć dydaktycznych;
  • ścieżka trzecia - seminaria dyplomowe i gromadzenie materiału empirycznego;
  • ścieżka czwarta - staże zawodowe;
  • ścieżka piąta - dodatkowe formy działalności naukowej, kulturalnej i społecznej, podczas których studenci będą zdobywać dodatkowe doświadczenie praktyczne.

Taki system pozwala na lepsze przygotowanie przyszłych absolwentów do wykonywania pracy zawodowej, gdyż oprócz wiedzy ogólnej i specjalistycznej, daje możliwość uzyskania konkretnych umiejętności praktycznych wysoko cenionych na rynku pracy.

Uprawnienia do nadawania tytułu magistra administracji, magistra prawa oraz magistra bezpieczeństwa wewnętrznego
Jako jedna z nielicznych uczelni niepublicznych w Polsce mamy prawo do prowadzenia studiów magisterskich (drugiego stopnia) na kierunku „administracja” i nadawania tytułu „magistra administracji”.
Jako jedna z niewielu uczelni niepublicznych w Polsce mamy również uprawnienia do prowadzenia jednolitych studiów magisterskich na kierunku „prawo” i nadawania tytułu „magistra prawa”.
Jesteśmy także jedyną uczelnią w regionie prowadzącą studia magisterskie (drugiego stopnia) na kierunku „bezpieczeństwo wewnętrzne”.

Jeden z najlepszych wydziałów prawa w Polsce!
Jesteśmy najlepszą uczelnią prawniczą na Podkarpaciu i drugą w Polsce wśród uczelni niepublicznych. Tak wynika z „XI Rankingu Wydziałów Prawa” opublikowanego w 2017 r. przez „Dziennik Gazeta Prawna”. WSPiA już piąty rok z rzędu zajmuje miejsce na podium w zestawieniu uczelni kształcących prawników na najwyższym poziomie. W 2017 r. zajęła II miejsce wśród uczelni niepublicznych, wyprzedzając m.in. Akademię Leona Koźmińskiego w Warszawie. W zestawieniu wszystkich uczelni w Polsce (publicznych i niepublicznych) WSPiA znalazła się w pierwszej dziesiątce, wyprzedając kilka uniwersytetów! Autorzy rankingu bardzo wysoko ocenili kadrę naukową WSPiA, a także siłę i jakość kształcenia.

Wysoka zdawalność egzaminów na aplikacje prawnicze przez absolwentów „prawa” w WSPiA
Absolwenci WSPiA bardzo dobrze radzą sobie na egzaminach aplikacyjnych. Tak wynika z corocznych analiz przedstawianych przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Dotyczą one zdawalności egzaminów na aplikację: adwokacką, radcowską i notarialną. Klasyfikowane są w nich wszystkie uczelnie w Polsce, których absolwenci przystępują do egzaminu na wybraną aplikację. W 2015 r. WSPiA zajęła wysokie czwarte miejsce w Polsce pod względem zdawalności na wybrane aplikacje wśród absolwentów studiów niestacjonarnych. Nasza Uczelnia wyprzedziła m.in. Uniwersytet Warszawski i Uniwersytet Rzeszowski. Z kolei wśród uczelni, z których do egzaminu przystąpiło poniżej 300 zdających, nasi absolwenci uczelni zajęli piąte miejsce, wyprzedzając m.in. Uniwersytet SWPS czy Akademię im. Koźmińskiego. Warte podkreślenia jest to, że absolwentka WSPiA uzyskała jeden z najlepszych w Polsce wyników z egzaminu aplikacyjnego wśród absolwentów w 2015 roku – w teście na aplikację notarialną zdobyła aż 142 punkty na 150 możliwych.

Nas wybierają
Jesteśmy jedną z największych uczelni niepublicznych w Polsce. Kształcimy łącznie ponad 5000 studentów.
WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa jest jedną z najchętniej wybieranych niepublicznych uczelni akademickich w kraju. W roku akademickim 2017/2018 studia na I roku rozpoczęło blisko 2 tys. nowych studentów. Świadczy to o dużym i niesłabnącym zainteresowaniu młodzieży atrakcyjnymi kierunkami studiów i specjalnościami oferowanymi przez naszą Uczelnię.

Pozytywne oceny PKA
Wszystkie prowadzone przez nas kierunki studiów wraz z kilkunastoma specjalnościami, otrzymały pozytywne oceny Państwowej Komisji Akredytacyjnej.

Znakomita kadra nauczająca
Zajęcia w WSPiA prowadzi wysoko wykwalifikowana kadra nauczająca. Wśród niej są wybitne autorytety naukowe oraz doświadczeni praktycy, m.in.: prof. zw. dr hab. Andrzej Zoll (m.in.: b. przewodniczący Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego, b. prezes Trybunału Konstytucyjnego, b. rzecznik praw obywatelskich, b. przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej), prof. dr hab. Zbigniew Ćwiąkalski (b. minister sprawiedliwości),  prof. dr hab. Zdzisław Gawlik (b. sekretarz stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa), dr Andrzej Kisielewicz (b. wiceprezes Naczelnego Sądu Administracyjnego),  prof. dr hab. Ludwik Żukowski (sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego w stanie spoczynku, b. prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie). Zapewniają oni studentom wysoki poziom kształcenia. Obecnie WSPiA zatrudnia ponad 200 profesorów, doktorów, asystentów i lektorów oraz kilkudziesięciu prokuratorów i sędziów. Ponad 80% naszej kadry naukowo- dydaktycznej to pracownicy zatrudnieni na tzw. pierwszym etacie, traktujący zatrudnienie w naszej Uczelni jako podstawowe miejsce pracy.

SBS, czyli „step by step - krok po kroku”, 

W miejsce tradycyjnych egzaminów wprowadzamy zupełnie nowy sposób zaliczania przedmiotów. Nasi studenci nie mają już tradycyjnej sesji. W zamian za to mogą systematycznie, przez cały semestr, zaliczać tematy omawiane na wykładach. W ten sposób zbierają punkty potrzebne do zaliczenia przedmiotu. Zaliczanie odbywa się w stworzonej na potrzeby SBS „Sali Tortur”.

Własna baza dydaktyczno-socjalna – ok. 24 tys. m2.
Jeden z najnowocześniejszych kampusów w Polsce zlokalizowany w centrum Rzeszowa.

Zapewniamy znakomite warunki studiowania w nowoczesnych obiektach (ok. 21 tys. m2) zlokalizowanych na powierzchni ponad 3 ha w centrum Rzeszowa (budynki: „Collegium Administrativum”, „Collegium Iuridicum”, „Collegium Securitatis”, klub studencki, Wielomieszkaniowy Dom Studencki – 46 mieszkań o pow. 3,5 tys. m2).

Uczelnia społeczna
Jesteśmy jedną z niewielu uczelni niepublicznych, o charakterze społecznym. Naszym założycielem jest bowiem organizacja społeczna, będąca stowarzyszeniem pod nazwą Towarzystwo Studiów Samorządowych i Gospodarczych. Oznacza to, że wszystkie środki finansowe pochodzące z opłaty za studia przeznaczamy na cele statutowe, w tym zwłaszcza na działalność dydaktyczną, rozwój naukowy, bazę lokalową i wspieranie działalności studenckiej. Stąd piękny kampus i znakomite warunki studiowania. Stąd konkurencyjna opłata za studia w porównaniu z innymi uczelniami.

KONKURENCYJNA OPŁATA ZA STUDIA! ŻADNYCH DODATKOWYCH OPłAT.
Porównaj z innymi uczelniami!

Podstawową zasadą na Uczelni jest niepobieranie żadnych dodatkowych opłat, poza jednorazową opłatą wpisową przed studiami i opłatą za studia. Taką zasadę stosujemy od początku istnienia WSPiA. Opłata za studia pokrywa wszystkie usługi edukacyjne świadczone przez Uczelnię m.in.: zajęcia dydaktyczne, egzaminy, zaliczenia, egzaminy poprawkowe.
Uczelnia zawiera ze studentami indywidualne umowy cywilnoprawne obejmujące m.in. zasady płatności.

Na tym nie koniec !

 W  OPŁACIE ZA STUDIA OTRZYMUJESZ TAKŻE:

DODATKOWE ZAJĘCIA UMOŻLIWIAJĄCE UZYSKANIE SPECJALISTYCZNYCH KWALIFIKACJI - Bon Edukacji Dodatkowej
Prowadzone przez nas kierunki studiów, w przeciwieństwie do kierunków technicznych, pozwalają studentom na zdobycie uniwersalnego wykształcenia. Fachowa, prawno-administracyjna i ekonomiczna wiedza jest uzupełniona wiedzą ogólną.
Oferujemy studentom możliwość zdobycia specjalistycznych kwalifikacji w trakcie trwania studiów. Specjalistyczne kwalifikacje potwierdzane są certyfikatami międzynarodowymi, krajowymi i uczelnianymi. Pozwala to naszym absolwentom na ubieganie się o pracę w wielu różnych zawodach i na różnych stanowiskach (w przeciwieństwie do absolwentów innych uczelni kształcących w wąskich specjalizacjach).
Aby rozszerzyć wachlarz możliwości zdobycia dobrej pracy, oferujemy studentom specjalistyczne kursy m.in.: doradztwa podatkowego, zamówień publicznych, pozyskiwania funduszy UE, technik biurowych, managera ochrony, pracownika ochrony (I i II stopnia) oraz warsztaty dziennikarskie. Zajęcia te prowadzone są w ramach Bonu Edukacji Dodatkowej - BED.

Bon Edukacji Dodatkowej, otrzymywany w ramach opłaty za studia, pozwala naszym studentom na rozwijanie innych zainteresowań. W ramach BED każdy student studiujący w WSPiA, może wybrać dodatkowe zajęcia. BED obejmuje bezpłatne kursy i warsztaty pozwalające na zdobycie dodatkowych, specjalistycznych kwalifikacji, co jest bardzo ważne w momencie poszukiwania pracy. BED daje studentom możliwość uczestniczenia w kursach z: doradztwa podatkowego, zamówień publicznych, pozyskiwania funduszy UE (możliwość samodzielnego opracowania i składania tzw. wniosków unijnych), technik biurowych itp. Zajęcia z języka angielskiego zaawansowanego, zajęcia z języka dodatkowego (francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego). A także kilkanaście dofinasowaych w ramach BED studiów podyplomowych.

Ścieżkę aplikacyjną - przygotowującą do egzaminu na wszystkie aplikacje prawnicze
To dodatkowe, bezpłatne zajęcia oferowane przez WSPiA studentom na kierunku „prawo”. Ścieżka aplikacyjna, realizowana jest w ramach nowatorskiego programu Bonu Edukacji Dodatkowej. Podczas dodatkowych, bezpłatnych zajęć studenci IV i V roku pod okiem kadry naukowej WSPiA, przygotowują się do złożenia wybranego egzaminu aplikacyjnego. Podczas tych zajęć rozwiązywane są kazusy, jak również systematyzowana (pod kątem wymogów egzaminacyjnych) jest wiedza zdobyta w czasie studiów. Studenci uczą się rozwiązywać zagadnienia i odpowiadać na pytania, które pojawiają się podczas egzaminów na aplikacje.

EDUKATOR
Dla każdego przedmiotu opracowany jest „Edukator” będący pomocą dydaktyczną ułatwiającą studentom zdobywanie wiedzy, umiejętności, kompetencji i kwalifikacji. Jest on generatorem treści merytorycznych, repetytoriów, pomocy naukowych, casusów, wyciągów z orzeczeń sądowych itp. dostępnych dla studenta na jego indywidualnym koncie wirtualnym.

Języki obce
Każdy student studiów stacjonarnych pierwszego stopnia (3-letnich) uczy się języka obcego przez 150 godzin obowiązkowo. Dodatkowo (w ramach BED) ma możliwość kontynuowania nauki języka angielskiego zaawansowanego w wymiarze 60 godzin w roku akademickim (nieobowiązkowo). Ponadto zainteresowani mogą podjąć naukę dodatkowego języka obcego (w ramach BED) w wymiarze 60 godzin (nieobowiązkowo).
Studenci studiów stacjonarnych, jednolitych magisterskich (5-letnich) uczą się języka obcego przez 300 godzin obowiązkowo. Dodatkowo (w ramach BED) mają możliwość kontynuowania nauki języka angielskiego zaawansowanego w wymiarze 60 godzin w roku akademickim (nieobowiązkowo). Ponadto zainteresowani mogą podjąć naukę dodatkowego języka obcego (w ramach BED) w wymiarze 60 godzin (nieobowiązkowo).
Nauka języków obcych nie wymaga dodatkowych opłat. Prowadzona jest przez profesjonalnych lektorów. Zajęcia z języków obcych przygotowują do przystąpienia do egzaminów na certyfikaty językowe. Egzaminy na certyfikaty odbywają się na Uczelni. Najlepszym refundujemy koszt egzaminu.
Jesteśmy centrum egzaminacyjnym TOLES  i Pearson LCCI JETSET.
Nie pobieramy dodatkowych opłat za naukę języków obcych.

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych
W ramach zajęć z przedmiotu „technologie informacyjne” nasi studenci nabywają wiedzę i umiejętności niezbędne do przystąpienia do egzaminów na Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych, potwierdzający umiejętność posługiwania się komputerem, uznawany w całej Europie.

Drugi kierunek i druga specjalność bezpłatnie
Studenci podejmujący studia na drugim kierunku wnoszą opłatę tylko za jeden kierunek przez okres studiowania na dwóch kierunkach w WSPiA. Studenci WSPiA mogą także bezpłatnie studiować drugą specjalność.

Bezpłatne egzaminy i zaliczenia
Wszystkie zaliczenia i egzaminy (w tym poprawkowe i komisyjne) są bezpłatne.

Bezpłatny dojazd na zajecią dla studentów niestacjonarnych
Z każdej miejscowości odległej od Rzeszowa o ponad 50 km zapewniamy bezpłatny transport autokarem na zajęcia dydaktyczne dla min. 30-osobowych grup studentów.

Bezpłatne materiały dydaktyczne
W systemie EDUKATOR studenci WSPiA otrzymują w formie elektronicznej materiały do nauki danego przedmiotu - Repetytoria składające się m.in. z pytań i odpowiedzi. Ułatwią one w zancznym stopniu zdobywanie i opanowywanie wymaganej wiedzy.

Profilaktyka medyczna
Dbając o zdrowie studentów organizujemy profilaktyczne, bezpłatne badania lekarskie. Uczestniczymy także w akcjach promujących m.in. zdrowy tryb życia, krwiodawstwo i transplantacje.

Bezpłatny, nieograniczony dostęp do Internetu
Wszyscy studenci mają bezpłatny i nieograniczony dostęp do Internetu na terenie Uczelni: w kawiarenkach internetowych oraz m.in. w budynkach „Collegium Administrativum”, "Collegium Iuridicum" gdzie zlokalizowane są punkty dostępowe Wi-Fi. Mogą także za darmo korzystać z zasobów aktów prawnych, m.in.: Lex Omega, Polskiej Bibliografii Prawniczej, bazy czasopism EBSCO oraz archiwów „Gazety Prawnej” i „Rzeczpospolitej”. Bezpłatne korzystanie z bezprzewodowego Internetu możliwe jest również w Wielomieszkaniowym Domu Studenckim.

Programy zagraniczne
Umożliwiamy studentom udział w europejskim programie Erasmus Plus. W ramach tego programu studenci mogą odbywać część studiów i praktyki za granicą. WSPiA w odróżnieniu od innych uczelni nie pobiera opłaty za studia za okres odbywania studiów i praktyk za granicą.

Wykłady w językach obcych
Studenci mają możliwość uczestniczenia w wykładach prowadzonych przez polskich i zagranicznych wykładowców w językach obcych: angielskim, niemieckim, rosyjskim.


 DODATKOWO SKORZYSTASZ Z PRZYWILEJÓW FINANSOWYCH.:

Program lojalnościowy (5 - 10 -  20 - 30 - 50)
Rozpoczynasz i kończysz studia licencjackie w WSPiA - jesteś automatycznie beneficjentem programu lojalnościowego. Otrzymujesz:

  • zwolnienie z opłaty rekrutacyjnej za studia drugiego stopnia,
  • od 5 do 10% zniżki w opłacie za studia drugiego stopnia (magisterskie),
  • od 20% do 30% zniżki w opłacie za seminaria doktoranckie (dla absolwentów studiów I i II stopnia na WSPiA),
  • 30% zniżki w opłacie za studia podyplomowe,
  • 50% zniżki w opłacie za studia dla rodzeństwa lub małżeństwa studiującego w danym roku akademickim na studiach stacjonarnych w WSPiA.

Po ukończeniu studiów nasi absolwenci mają prawo do korzystania: z pomocy Akademickiego Biura Karier, różnych form kształcenia w WSPiA, z organizowanych przez Uczelnię imprez kulturalnych i sportowych.

Szeroka dostępność do stypendiów z budżetu państwa
Otrzymujemy dotację na stypendia dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych. W jej ramach przyznawane są stypendia: socjalne, specjalne dla osób niepełnosprawnych, rektora dla najlepszych studentów oraz zapomogi. W 2017 roku otrzymaliśmy na pomoc materialną dla studentów kwotę 7 094 100 zł. Systemem stypendialnym jest objęta większość studentów WSPiA.

Stypendia z budżetu Uczelni
Oprócz stypendiów z budżetu państwa, nasi studenci są nagradzani stypendiami z budżetu Uczelni. Są to stypendia dla: najlepszego studenta WSPiA, najlepszych studentów Kolegiów oraz dla najlepszego sportowca. Wręczenie nagród dla najlepszych studentów odbywa się podczas uroczystej gali „Najlepsi z dobrych”

Nagrody dla najlepszych absolwentów
Nagradzamy absolwentów osiągających najlepsze wyniki w nauce. Nagrody otrzymują także autorzy najlepszych prac dyplomowych.

Tanie zakwaterowanie w jedynym w Polsce Wilomieszkaniowym Domu Studenckim
Jesteśmy właścicielem 46 mieszkań o łącznej powierzchni ponad 3550 m2, zlokalizowanych blisko Uczelni. Wielomieszkaniowy Dom Studencki zapewnia tanie zakwaterowanie (od 240 do 340 zł miesięcznie), stwarzając lepsze warunki niż tradycyjny dom studencki 350 studentom studiów stacjonarnych. Wszystkie mieszkania wyposażone są w darmowy dostęp do bezprzewodowego Internetu.

Tanie obiady abonamentowe
Specjalnie dla Ciebie w kampusie Uczelni przy ul. Cegielnianej w Rzeszowie powstała restauracja „W ogrodach”. Zbudowane w klimacie południowym wnętrza przyciągają atrakcyjnym wyglądem i niepowtarzalnym klimatem. Restauracja składa się z dwóch części. W jednej można kupić dania restauracyjne, w drugiej – pizzę i spaghetti. Dla naszych studentów przygotowaliśmy również ofertę smacznych i - co najważniejsze dla studentów – bardzo tanich obiadów abonamentowych. Restauracja dysponuje ponad 70 miejscami oraz atrakcyjnym patio w ogrodach.


WSPiA TO RÓWNIEŻ:

Ciągle inwestycje
Baza dydaktyczna WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej jest stale rozbudowywana. W 2011 r. oddaliśmy do użytku nowy obiekt dydaktyczny - „Collegium Securitatis” przeznaczony dla studentów kierunku „bezpieczeństwo wewnętrzne”, w którym znajdują się m.in. laboratorium kryminalistyczne, strzelnica elektroniczne, nowoczesne pracownie dydaktyczne oraz pełnowymiarowa hala sportowa. W 2014 roku zakończyła się rozbudowa tego obiektu o wielopoziomowy parking dla studentów oraz sale do ćwiczeń sztuk walki. W 2016 otworzyliśmy Podkarpackie Centrum Kryminalistyki, Kryminologii i Medycyny Sądowej. Mieszczą się w nim: Laboratorium Kryminalistyczne (z pracowniami: Identyfikacji Kryminalistycznej, Medycyny Sądowej i Biologii Sądowej oraz  Badań Wariograficznych), Laboratorium Symulacji Zdarzeń (w skład którego wchodzą Pracownia Bezpieczeństwa Lotniczego oraz Pracownia Balistyki), a także Pracownia Badań nad Terroryzmem.

Strzelnica elektroniczna
Nasi studenci korzystają z nowoczesnego trenażera umożliwiającego prowadzenie zaawansowanego treningu strzeleckiego w formie elektronicznej przy wykorzystaniu broni powszechnie używanej przez służby mundurowe w Polsce, więcej...

Klinika Prawa, Klinika Administracji, Klinika Przedsiębiorczości, Centrum Mediacji
Głównym celem funkcjonowania obu klinik jest bezpłatne udzielanie porad prawnych przez studentów WSPiA (pod opieką pracowników naukowych Uczelni) osobom niezamożnym. Dzięki zetknięciu się z konkretnymi problemami prawnymi studenci mogą rozwijać swoją wiedzę i umiejętności, które będą przydatne w późniejszej pracy zawodowej. Studenci zajmują się m.in. wydawaniem opinii prawnych w indywidualnych sprawach z zakresu prawa administracyjnego, podatkowego i cywilnego. Kliniki pozwalają również na wymianę doświadczeń i prezentowanie wyników własnych prac badawczych studentów.

Rozwijanie zainteresowań sportowych
Udział we wszystkich zajęciach sportowych, w tym WF, jest dobrowolny. Stwarzamy studentom możliwość rozwijania zainteresowań sportowych w formie uczestnictwa w sekcjach m.in.: piłki nożnej, piłki nożnej halowej (futsal), siatkówki, piłki ręcznej, koszykówki, kick-boxingu, siłowni, aerobiku, tańca towarzyskiego.

Uczelnia przyjazna studentom
Działamy w oparciu o najlepsze tradycje i wzorce akademickie. Nakładają one na nas obowiązek partnerskiego i przyjaznego traktowania studentów. Łagodzimy w ten sposób uciążliwości studiowania. Na studiach niestacjonarnych zajęcia organizujemy w terminach niekolidujących z pracą zawodową, tj. w soboty i niedziele od godz. 10, nie częściej niż co dwa tygodnie. Na studiach stacjonarnych zajęcia odbywają się wyłącznie w dni powszednie.

Porozumienie z Komendą Główną Policji
Jesteśmy pierwszą uczelnią z Podkarpacia, która podpisała porozumienie z Komendą Główną Policji, dzięki któremu absolwenci kierunków oferowanych przez naszą Uczelnię przyjęci do służby mogą odbywać krótsze szkolenia podstawowe. Zgodnie z podpisanym porozumieniem, udogodnienia takie przysługują absolwentowi uczelni, która w programie studiów zapewni zajęcia z zagadnień dotyczących m.in. prawa karnego, prawa wykroczeń, bezpieczeństwa ruchu drogowego, zwalczania patologii, praw człowieka, użycia środków przymusu bezpośredniego.

Ogólnopolska Olipmiada Wiedzy o Państwie i Prawie
WSPiA wraz z Podkarpackim Kuratorem Oświaty jest organizatorem Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Państwie i Prawie (objętej Patronatem Ministra Sprawiedliwości). Olimpiada organizowana jest od 2009 roku. Corocznie bierze w niej udział kilka tysięcy uczniów szkół ponadgimnazjalnych z całej Polski, więcej...

Wirtualna Uczelnia i Wirtualna Kwestura
Student ma możliwość uzyskania informacji na temat ocen, terminów egzaminów, opłat za studia, itp. Może to zrobić z dowolnego miejsca, w którym znajduje się komputer podłączony do Internetu, logując się do swojego indywidualnego konta.

Poczta studencka
Każdy student posiada indywidualne konto e-mail, z którego ma możliwość wysyłania i odbierania wiadomości elektronicznych.
 

Partnerzy WSPiA

Certyfikaty

Najważniejsze linki

Dane teleadresowe

WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
ul. Cegielniana 14, 35-310 Rzeszów

Newsletter

Zapisz się do newslettera aby otrzymywać najnowsze informacje z życia uczelni.
Do góry Wersja klasyczna
WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa © 2019
Realizacja: SOLVEO