WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
Menu Języki

System kształcenia praktycznego - studia drugiego stopnia na kierunku "Administracja"

Wyróżnia nas nowatorski system kształcenia praktycznego, w ramach którego jesteśmy prekursorami innowacyjnych metod wyposażania studenta w umiejętności praktyczne. Przygotowujemy dla każdego studenta indywidualny program kształcenia praktycznego, łączący praktyki zawodowe z zajęciami praktycznymi. Dzięki temu nasi absolwenci są cenieni przez pracodawców jako doskonale przygotowani fachowcy, zdolni do samodzielnego wykonywania powierzonych obowiązków, bez potrzeby dodatkowych szkoleń po zakończeniu studiów.

Ścieżka pierwsza - studenci odbywają praktyki zawodowe w instytucjach i podmiotach gospodarczych związanych z wybraną specjalnością studiów m.in.:

  • administracja publiczna: urzędy miasta, urzędy gminy, urzędy skarbowe, izby skarbowe, starostwa, urzędy marszałkowskie, urzędy wojewódzkie, agencje rynku rolnego;
  • samorząd terytorialny: urzędy miasta, urzędy gminy, urzędy skarbowe, izby skarbowe, starostwa, urzędy marszałkowskie;
  • administracja bezpieczeństwa wewnętrznego: wojsko polskie, policja, straż graniczna, urzędy celne, izby celne, straż pożarna;
  • administrowanie firmą: przedsiębiorstwa, banki, spółki, urzędy skarbowe, izby skarbowe;
  • finanse i rachunkowość w procesie administrowania i gospodarowania: biura rachunkowe, regionalne izby obrachunkowe, przedsiębiorstwa;
  • zarządzanie zasobami ludzkimi: firmy zajmujące się doradztwem personalnym, przedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą;
  • organizacja pracy socjalnej i resocjalizacja: domy pomocy społecznej, ośrodki pomocy społecznej, powiatowe centra pomocy rodzinie, domy dziecka, policyjne izby dziecka, sądy rodzinne, sądy okręgowe – wydziały penitencjarne, komendy wojewódzkie i powiatowe policji, zakłady karne;
  • zarządzanie i pośrednictwo w obrocie nieruchomościami: biura pośrednictwa obrotu nieruchomościami, biura zarządców nieruchomościami, urzędy miasta, urzędy gminy, starostwa;
  • administracja wymiaru sprawiedliwości i prokuratury: sądy powszechne, wojewódzkie sądy administracyjne, samorządowe kolegia odwoławcze, prokuratury, kancelarie adwokackie, radcowskie, notarialne;
  • administracja celna i skarbowa: urzędy celne, izby celne, składy celne, urzędy skarbowe, izby skarbowe.

Równolegle z odbywaniem praktyk studenci uczestniczą w pracowniach praktycznych, które prowadzą opiekunowie z instytucji i podmiotów gospodarczych przyjmujących studentów na praktykę.
Dni odbywania praktyk są wolne od innych zajęć dydaktycznych i poświęcone wyłącznie praktykom.

Ścieżka drugapraktyczne formy i treści zajęć dydaktycznych: studenci nabywają i doskonalą umiejętności poprzez uczestniczenie w zajęciach praktycznych na Uczelni. Składają się na nie warsztaty z wiodących przedmiotów, polegające na przykład na symulowanych rozprawach sądowych, analizie aktów prawnych  - służącej przygotowaniu decyzji administracyjnych oraz wykładni przepisów prawnych itp.

Ścieżka trzeciaseminaria dyplomowe i gromadzenie materiału empirycznego: służy zebraniu materiału empirycznego pomocnego w przygotowaniu pracy dyplomowej.

Ścieżka czwartastaże zawodowe: aktywnym studentom Uczelnia, w miarę możliwości, będzie starała się umożliwić odbywanie staży w instytucjach współpracujących z WSPiA.

Ścieżka piątaalternatywne formy kształcenia: studenci będą mogli zdobywać doświadczenie m.in. poprzez działalność w kołach naukowych, udział w konferencjach naukowych, aktywny udział w Dniu Nowoczesnej Administracji, w Klinice Administracji – udzielanie pomocy prawnej osobom, których nie stać na korzystanie z fachowych pełnomocników.

 

Pierwsze dwie ścieżki są obowiązkowe dla wszystkich studentów, ścieżki trzecia, czwarta i piąta są fakultatywne.

Praktyki dla studentów studiów stacjonarnych rozpoczynają się w II semestrze i trwają do III semestru. Dni odbywania praktyk są wolne od zajęć dydaktycznych. Praktyki trwają przez 2 semestry po 30 godzin w semestrze (łącznie 60 godzin).

Praktyki dla studentów studiów niestacjonarnych odbywają się po I roku studiów w okresie wakacyjnym i trwają 60 godzin.

 

Naszą szczególną troską jest rozwijanie Państwa zainteresowań i pasji w ramach organizacji studenckich, studenckich kół naukowych, organizacji sportowych, prężnie działających na Uczelni. Zapraszamy Państwa do czynnego włączenia się w działalność kół naukowych funkcjonujących w ramach Kolegium Administracji, Zarządzania i Biznesu takich jak: Koło Naukowe Zarządzania Kadrami, Europejskie Koło Naukowe, Koło Naukowe Praw Człowieka, Koło Naukowe Socjologii Stosowanej i Marketingu, Koło Naukowe Prawników – Administratywistów, Koło Naukowe Prawa Gospodarczego, Koło Naukowe Biznesu, Klubu Rozwoju Osobistego.

Każdego roku w uczelni odbywają się konferencje, seminaria, panele dyskusyjne na wybrane bieżące tematy z udziałem studentów. Wspieramy inicjatywy studenckie w zakresie działalności naukowej i badawczej.

Odbywamy cykliczne spotkania z ciekawymi ludźmi. Odwiedzają nas przedstawiciele najwyższych władz państwowych, przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej, ambasadorowie, prezesi dużych firm, przedstawiciele świata nauki – wybitni profesorowie z Polski i zagranicy, przez co Kolegium Administracji, Zarządzania i Biznesu staje się uznawanym w Polsce ośrodkiem naukowym w dziedzinach administracyjno-biznesowych.

Partnerzy WSPiA

Certyfikaty

Najważniejsze linki

Dane teleadresowe

WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
ul. Cegielniana 14, 35-310 Rzeszów

Newsletter

Zapisz się do newslettera aby otrzymywać najnowsze informacje z życia uczelni.
Do góry Wersja klasyczna
WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa © 2021
Realizacja: SOLVEO