WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
Menu Języki

Kształcenie praktyczne

Z uwagi na specyfikę przyszłej pracy zawodowej absolwentów studiów II stopnia na kierunku "bezpieczeństwo wewnętrzne" w procesie kształcenia duży nacisk został położony na zdobywanie umiejętności praktycznych - edukację poprzez praktykę. Ugruntowaniu zdobytej wiedzy oraz sprawdzeniu nabywanych podczas studiów umiejętności w warunkach perspektywy przyszłej pracy zawodowej służy zindywidualizowany program kształcenia praktycznego, który jest innowacyjnym rozwiązaniem wychodzącym naprzeciw współczesnym wymaganiom rynku pracy w sektorze bezpieczeństwa wewnętrznego państwa.

Specyfika zagadnień z zakresu bezpieczeństwa wewnętrznego wymaga zarówno uwzględnienia różnorodnych aspektów teoretycznych z dziedziny nauk o bezpieczeństwie jak i umożliwienia studentom zdobycia w trakcie studiów  umiejętności praktycznych.

Program kształcenia praktycznego obejmuje wszystkich studentów WSPiA. W programie tym klasyczne praktyki zawodowe w instytucjach zewnętrznych stanowią jeden z elementów działalności. Dodatkowo Uczelnia daje studentom możliwość udziału w różnorodnych praktycznych formach dydaktycznych ściśle odwzorowujących zadania i obowiązki, jakie czekają studentów - przyszłych pracowników sektora bezpieczeństwa wewnętrznego.

System kształcenia umiejętności praktycznych i kompetencji społecznych został przyporządkowany do wybranej przez studenta specjalności studiów. Gwarantuje to poszerzenie praktycznej wiedzy studentów w tym obszarze, który samodzielnie uważają za najbardziej interesujący pod kątem pożądanej przez nich przyszłej pracy zawodowej.

Indywidualny program kształcenia praktycznego obejmuje pięć ścieżek:

 • Ścieżka pierwsza - praktyki zawodowe w instytucjach i pracownie praktyczne
  Pracownie praktyczne prowadzone przez praktyków przygotowują studentów do odbycia praktyki zawodowej w instytucjach, a następnie - po ich zrealizowaniu - do kontynuacji dyskusji na temat napotkanych przez studentów podczas praktyk zawodowych problemów i zadań. Praktyki zawodowe będą odbywały się w instytucjach zewnętrznych, zgodnych z profilem specjalności wybranej przez studenta.
 • Ścieżka druga - praktyczne formy i treści zajęć dydaktycznych
  W ramach planu studiów II stopnia realizowane będą praktyczne treści dydaktyczne obejmujące zagadnienia wynikające ze specjalności. Treści te przekazywane będą studentom w małych grupach warsztatowych przez praktyków współpracujących z WSPiA. Zgodnie z przyjętym tematem warsztatów wykładowcy będą przekazywać wiedzę z zakresu praktycznych elementów pracy np. w ramach symulowanego śledztwa prowadzonego przez organy prokuratury i policji, przesłuchań podejrzanych i świadków, studenci będą m.in. przygotowywać plany ochrony, inscenizować prowadzenie przeszukań, czy oględzin miejsc zdarzeń kryminalnych.
 • Ścieżka trzecia - seminaria dyplomowe i gromadzenie materiału empirycznego
  Celem kształcenia jest również umożliwienie przyszłym absolwentom zdobycia praktycznych umiejętności, które w przyszłości będą mogli wykorzystać zawodowo. Tak więc seminarium dyplomowe będzie nie tylko przygotować studenta do egzaminu dyplomowego oraz do napisania pracy magisterskiej, ale również będzie uczyło go prowadzić badania empiryczne ukierunkowanie na zebranie materiału do wykorzystania w pracy dyplomowej. Służą temu seminaria dyplomowe, dzięki którym student ma możliwość zebrania materiału empirycznego, przeprowadzenia badań ankietowych, bądź badań metodą pogłębionego wywiadu środowiskowego wśród reprezentantów instytucji i służb, których dotyczy dana rozprawa magisterska.
 • Ścieżka czwarta - staże zawodowe
  Dla najzdolniejszych i najbardziej aktywnych studentów WSPiA w miarę możliwości będzie oferować staże zawodowe na ostatnich dwóch semestrach studiów w instytucjach zbieżnych z ich przyszłymi oczekiwaniami zawodowymi. Studenci otrzymujący prawo do odbycia stażu wybierani będą na podstawie najwyższej średniej ocen, uzyskanej w toku studiów. Ścieżka ta stanowi element motywacji do zdobycia jak najlepszego przygotowania do przyszłego zawodu.
 • Ścieżka piąta - alternatywne formy dydaktyczne stymulujące aktywność społeczną studentów
  Jednym z podstawowych uwarunkowań skutecznego zapobiegania i zwalczania zagrożeń bezpieczeństwa wewnętrznego we współczesnym świecie jest współpraca ze społeczeństwem obywatelskim. Stad też Uczelnia widzi głęboką potrzebę w stymulowaniu wśród studentów odpowiednich postaw, które w przyszłości uwrażliwią ich na problemy społeczne, w tym zagrożenia szeroko rozumianego bezpieczeństwa. Alternatywne formy dydaktyczne to indywidualnie wybierane przez studentów, dodatkowe aktywności studenckie takie jak m.in. aktywny udział w pracach kół naukowych, w samorządzie studenckim, w klinice prawa, w klinice administracji, udział i pomoc w organizacji tematycznych konferencji, seminariów uczelnianych oraz innych wydarzeń na Uczelni, uczestnictwo w symulowanych rozprawach sądowych na Uczelni itp.

Pierwsze dwie ścieżki są obowiązkowe dla wszystkich studentów, ścieżki trzecia, czwarta i piąta są fakultatywne.

Praktyki dla studentów studiów stacjonarnych rozpoczynają się w II semestrze i trwają do III semestru. Dni odbywania praktyk są wolne od zajęć dydaktycznych. Praktyki trwają przez 2 semestry po 30 godzin w semestrze (łącznie 60 godzin).

Praktyki dla studentów studiów niestacjonarnych odbywają się po I roku studiów w okresie wakacyjnym i trwają 60 godzin.

 

Jesteśmy pierwszą uczelnią z Podkarpacia, która podpisała porozumienie z Komendą Główną Policji, dzięki któremu absolwenci WSPiA przyjęci do służby w Policji mogą odbywać krótsze szkolenia podstawowe. Zgodnie z podpisanym porozumieniem, udogodnienia takie przysługują absolwentowi uczelni, która w programie studiów zapewni zajęcia z zagadnień dotyczących m.in.: prawa karnego, prawa wykroczeń, bezpieczeństwa ruchu drogowego, zwalczania patologii, praw człowieka, użycia środków przymusu bezpośredniego.

Studenci Kolegium mogą korzystać z dodatkowych form kształcenia: kursów, szkoleń realizowanych w ramach Systemu Edukacji Dodatkowej (BED).

Cyklicznie prowadzimy także spotkania z ciekawymi ludźmi pracującymi w: centralnych i wojewódzkich organach Policji, Straży Granicznej, MSW, ABW, wywiadu i innych służbach. Studenci mieli możliwość uczestniczenia m.in. w zajęciach gen. Adama Rapackiego (b. wiceministra MSW), mł. insp. Rafała Woźniaka (szefa Krajowego Biura Odzyskiwania Mienia Pochodzącego z Przestępstw), podinspektora Przemysława Ambroziaka (naczelnik Wydziału ds. Walki z Przestępczością Samochodową Komendy Stołecznej Policji).

W ramach Kolegium działają koła naukowe: Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Kryminalistyki i Kryminologii, Penitencjarne, Praw Człowieka, Koło Strzeleckie. Ich członkowie biorą udział w wyjazdach studyjnych w kraju i za granicą, prowadzą badania, szkolenia, przygotowują referaty na studenckie konferencje naukowe.

Takie kompleksowe podejście do kształcenia praktycznego studentów WSPiA gwarantuje zdobycie konkretnych umiejętności przydatnych w przyszłości na rynku pracy, a ponadto – dzięki możliwościom ugruntowania specjalistycznej wiedzy – pozwoli studentom na świadomy wybór zawodu, jaki chcieliby wykonywać.


 

Partnerzy WSPiA

Certyfikaty

Najważniejsze linki

Dane teleadresowe

WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
ul. Cegielniana 14, 35-310 Rzeszów

Newsletter

Zapisz się do newslettera aby otrzymywać najnowsze informacje z życia uczelni.
Do góry Wersja klasyczna
WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa © 2020
Realizacja: SOLVEO