WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
Menu Języki

System kształcenia praktycznego na kierunku "Bezpieczeństwo Wewnętrzne"

Kolegium Bezpieczeństwa Wewnętrznego tworząc program studiów na kierunku „bezpieczeństwo wewnętrzne” założyło, iż praktyki zawodowe muszą stanowić integralną całość kształcenia jako istotny element przygotowania zawodowego.

Zasadniczym celem jest weryfikacja wiedzy teoretycznej zdobytej w czasie studiów i przygotowanie studentów do praktycznego wykonywania zadań w szeroko pojętej administracji publicznej bezpieczeństwa wewnętrznego i w podmiotach komercyjnych związanych z tym obszarem.

Uczelnia znowelizowała program praktyk tak, aby studenci mogli nabyć praktyczne umiejętności zawodowe podczas praktyk w instytucjach zewnętrznych oraz poszerzać praktyczną wiedzę na Uczelni dzięki stworzeniu możliwości udziału w kilkunastu różnorodnych formach dydaktycznych ściśle odwzorowujących zadania i obowiązki, jakie czekają naszych absolwentów jako przyszłych pracowników sektora bezpieczeństwa wewnętrznego.

Przyporządkowanie systemu kształcenia praktycznego do wybranej przez studenta specjalności studiów gwarantuje poszerzenie praktycznej wiedzy w tym obszarze, który student uważa za najbardziej interesujący, również pod kątem planowanej przez niego przyszłej pracy zawodowej. Pozwala to również na pogłębienie wiedzy nt. charakterystycznych dla danej specjalności zadań służb i instytucji oraz ich roli w systemie bezpieczeństwa wewnętrznego.

Program kształcenia praktycznego obejmuje pięć ścieżek:

 • Ścieżka pierwszapraktyki zawodowe wraz z pracowniami praktycznymi:
  Studenci są przygotowywani do odbycia praktyki zawodowej w instytucji na tzw. pracowniach praktycznych, prowadzonych przez praktyków posiadających rozległą wiedzę i doświadczenie w dziedzinach zgodnych z oferowanymi na Uczelni specjalnościami studiów. Na pracowniach praktycznych będą także omawiane problemy, z jakimi zetkną się studenci podczas odbywania praktyk.

Kolejnym elementem będą praktyki realizowane w instytucjach zgodnych z profilem specjalności wybranej przez studenta m.in.:

 • kryminologia i kryminalistyka (KiK) np.: policja, prokuratura, sądy powszechne;
 • przeciwdziałanie przestępczości zorganizowanej (PPZ) np.: sądy powszechne, prokuratury, policja, straż graniczna, urzędy celne, izby celne, żandarmeria wojskowa;
 • służby ochrony bezpieczeństwa publicznego (SOBP) np.: policja, straż graniczna, służba celna, straż miejska, służba ochrony lotniska, firmy ochroniarskie, terenowa administracja rządowa i samorządowa;
 • zarządzanie kryzysowe (ZK) np.: wojsko polskie, państwowa straż pożarna, komórki organizacyjne zarządzania kryzysowego w urzędach miast, urzędach marszałkowskich, urzędach wojewódzkich.
 • Ścieżka drugapraktyczne formy i treści zajęć dydaktycznych:
  Obejmuje zajęcia warsztatowe w ramach przedmiotów kierunkowych zgodnych z wybranymi przez studentów specjalnościami. Tematyka tych zajęć obejmuje m.in.: prawo karne i prawo wykroczeń, czynności procesowe oraz kryminalistykę i kryminologię (w tym zajęcia w laboratorium kryminalistycznym). Na zajęciach praktycznych z tych przedmiotów studenci będą uczestniczyć m.in. w symulowanych dochodzeniach i śledztwach prowadzonych przez organy prokuratury, policji, symulowanych rozprawach sądowych, przesłuchaniach podejrzanych i świadków, a także będą przygotowywać plany śledztw, inscenizować prowadzenie przeszukiwań czy oględzin miejsc zdarzeń kryminalnych.
 • Ścieżka trzecia seminaria dyplomowe i gromadzenie materiału empirycznego:Służy zebraniu materiału empirycznego pomocnego w przygotowaniu pracy dyplomowej.
 • Ścieżka czwartastaże zawodowe:
  Aktywnym studentom Uczelnia w miarę możliwości będzie starała się umożliwić odbywanie dodatkowych staży w instytucjach współpracujących z WSPiA.
 • Ścieżka piątaalternatywne formy kształcenia:
  Indywidualnie wybierane przez studenta dodatkowe, nieobowiązkowe formy dydaktyczne – np. udział w pracach kół naukowych, udział w Klinice Prawa i Klinice Administracji, współorganizacji konferencji i seminariów uczelnianych o tematyce bezpieczeństwa wewnętrznego, udział w cyklu spotkań z „ciekawym człowiekiem”, itp.

Pierwsze dwie ścieżki są obowiązkowe dla wszystkich studentów, ścieżki trzecia, czwarta i piąta są fakultatywne.

Praktyki dla studentów studiów stacjonarnych rozpoczynają się w III semestrze i trwają do V semestru. Dni odbywania praktyk są wolne od zajęć dydaktycznych. Praktyki trwają przez 3 semestry po 30 godzin w semestrze (łącznie 90 godzin).

Praktyki dla studentów studiów niestacjonarnych odbywają się po I i po II roku studiów w okresie wakacyjnym i trwają po 45 godzin (łącznie 90 godzin).

 

Jesteśmy pierwszą uczelnią z Podkarpacia, która podpisała porozumienie z Komendą Główną Policji, dzięki któremu absolwenci WSPiA przyjęci do służby w Policji mogą odbywać krótsze szkolenia podstawowe. Zgodnie z podpisanym porozumieniem, udogodnienia takie przysługują absolwentowi uczelni, która w programie studiów zapewni zajęcia z zagadnień dotyczących m.in.: prawa karnego, prawa wykroczeń, bezpieczeństwa ruchu drogowego, zwalczania patologii, praw człowieka, użycia środków przymusu bezpośredniego.

Studenci Kolegium mogą korzystać z dodatkowych form kształcenia: kursów, szkoleń realizowanych w ramach Systemu Edukacji Dodatkowej (BED).

Cyklicznie prowadzimy także spotkania z ciekawymi ludźmi pracującymi w: centralnych i wojewódzkich organach Policji, Straży Granicznej, MSW, ABW, wywiadu i innych służbach. Studenci mieli możliwość uczestniczenia m.in. w zajęciach gen. Adama Rapackiego (b. wiceministra MSW), mł. insp. Rafała Woźniaka (szefa Krajowego Biura Odzyskiwania Mienia Pochodzącego z Przestępstw), podinspektora Przemysława Ambroziaka (naczelnik Wydziału ds. Walki z Przestępczością Samochodową Komendy Stołecznej Policji).

W ramach Kolegium działają koła naukowe: Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Kryminalistyki i Kryminologii, Penitencjarne, Praw Człowieka, Koło Strzeleckie. Ich członkowie biorą udział w wyjazdach studyjnych w kraju i za granicą, prowadzą badania, szkolenia, przygotowują referaty na studenckie konferencje naukowe.

Takie kompleksowe podejście do kształcenia praktycznego studentów WSPiA gwarantuje zdobycie konkretnych umiejętności przydatnych w przyszłości na rynku pracy, a ponadto – dzięki możliwościom ugruntowania specjalistycznej wiedzy – pozwoli studentom na świadomy wybór zawodu, jaki chcieliby wykonywać.
 

Partnerzy WSPiA

Certyfikaty

Najważniejsze linki

Dane teleadresowe

WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
ul. Cegielniana 14, 35-310 Rzeszów

Newsletter

Zapisz się do newslettera aby otrzymywać najnowsze informacje z życia uczelni.
Do góry Wersja klasyczna
WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa © 2021
Realizacja: SOLVEO