WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
Menu Języki

Pozyskiwanie funduszy Unii Europejskiej

Pozyskiwanie funduszy Unii Europejskiej

Dodatkowe, nieodpłatne zajęcia organizowane przez Wyższą Szkołę Prawa i Administracji dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych: II roku jednolitych studiów magisterskich na kierunku prawo oraz studiów pierwszego i drugiego  stopnia  na kierunku administracja.

W ramach tego przedmiotu odbędzie się 5 godzin konwersatorium oraz 15 godzin zajęć praktycznych. Zajęcia te mają na celu zdobycie przez studentów praktycznej wiedzy i umiejętności przygotowywania, realizacji i rozliczania projektów.

Przedmiotem tych zajęć będą m.in. zagadnienia dotyczące: Funduszy strukturalnych UE dla podmiotów gospodarczych (EFRR, EFS), zasad funkcjonowania, systemu instytucjonalnego, przeglądu dostępnych programów, sposobu poszukiwania informacji, podstawowych zasad opracowywania i zarządzania projektem a także analiza dokumentacji konkursowej wybranego programu adresowanego dla przedsiębiorców oraz formularza wniosku wraz z załącznikami.
 

Warunkiem zaliczenia przedmiotu będzie opracowanie własnego projektu.
Udział w tych zajęciach oznacza uzyskanie dodatkowych, dwóch punktów ECTS.
 

Szczegółowy zakres tematyczny: 

 

Fundusze strukturalne UE dla podmiotów gospodarczych (EFRR, EFS), zasady funkcjonowania, system instytucjonalny, przegląd dostępnych programów, sposób poszukiwania informacji. 3 godz. konwersatorium
 Podstawowe zasady opracowywania i zarządzania projektem - metodologia  2 godz. konwersatorium
 Analiza dokumentacji konkursowej wybranego programu adresowanego dla przedsiębiorców  3 godz. ćwiczenia
 Analiza formularza wniosku wraz z załącznikami - studium przypadku  2 godz. ćwiczenia
 Opracowanie projektu – praca w grupach  7 godz. ćwiczenia
 Ocena projektów, analiza popełnionych błędów  2 godz. ćwiczenia
 Sposób realizacji i rozliczania projektów  2 godz. ćwiczenia

 
 

Podstawy prawne:

  • Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999
  • Rozporządzenie (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1783/1999
  • Rozporządzenie (WE) nr 1081/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady a dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1784/1999
  • Rozporządzenie Rady (WE) nr 1084/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające Fundusz Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) 1164/94
  • Rozporządzenie (WE) nr 1082/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie europejskiego ugrupowania współpracy terytorialnej (EUWT)
  • Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
  • Ustawa z dnia 7 listopada 2008 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrażaniem funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (Dz.U. 2008 nr 216 poz. 1370)
  • Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U.06. nr 227, poz. 1658 z późn. zm.)
  • Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego
  • Dokumentacje konkursowe Wydane i zaakceptowane przez Instytucje Zarządzające Programem.

 

Więcej:  www.funduszestrukturalne.gov.pl

 

 

 
 

 

Partnerzy WSPiA

Certyfikaty

Najważniejsze linki

Dane teleadresowe

WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
ul. Cegielniana 14, 35-310 Rzeszów

Newsletter

Zapisz się do newslettera aby otrzymywać najnowsze informacje z życia uczelni.
Do góry Wersja klasyczna
WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa © 2021
Realizacja: SOLVEO