Konkurs Web vs Books

Podstawowe założenia: 

W konkursie mogą uczestniczyć zespoły składające się z 2 osób. Członkiem zespołu może być każdy student WSPiA. Zadanie konkursowe będzie polegało na rozwiązaniu problemu z zakresu prawa gospodarczego lub związanego z zarządzaniem przedsiębiorstwem (w formie kazusu, opinii, umowy itp).  Zespoły zostaną podzielone na dwie grupy. Pierwsza będzie miała do dyspozycji wyłącznie zasoby biblioteczne (komentarze, podręczniki, artykuły naukowe, prawnicze bazy danych). Pozstali studenci będą mogli korzytać tylko ze stron internetowych. Chcemy w ten sposób sprawdzić, które źródła informacji pozwalają na szybsze/lepsze rozwiązywanie problemów. Zadania będą konsultowane z przedsiębiorcami współpracującymi z KNPG i Kliniką Przedsiębiorczości. Do rozstrzygnięcia konkursu zostaną zaproszeni przedstawiciele zawodów prawniczych.

Celem konkursu jest kształtowanie/utrwalanie umiejętności:
  • wyszukiwania inforamcji w oficjalnych publikacjach i prawniczych bazach danych, 
  • weryfikacji informacji dostępnych w Internecie (m. in. encykopediach społecznościowych, forach dyskusyjnych, blogach). 
Harmonogram Konkursu: 
  • przyjmowanie zgłoszeń do15.06.2019 r.  (do godz. 14.00),
  • losowanie grup i wykonywanie zadań konkursowych: 16.06.2019 r. (od godz.12.00)
  • rozstrzygnięcie konkursu - lipiec 2019 r.
Zgłoszenia: 
Koordynator Konkursu:
  • mgr Rafał Witkowski (opiekun KNPG i Kliniki Przedsiębiorczości), 
  • r.witkowski@onet.pl,
  • tel. 535 900 222