WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
Menu Języki

Informacje ogólne

W WSPiA Rzeszowskiej Szkole Wyższej funkcjonują dwa systemy stypendialne. Oprócz stypendiów z budżetu państwa, studenci WSPiA są nagradzani stypendiami z budżetu Uczelni m.in. za: wybitne osiągnięcia w nauce, działalność społeczną na rzecz uczelni, osiągnięcia sportowe.

 

Uczelnia otrzymuje dotacje z budżetu państwa na:

  • stypendium rektora 
  • stypendium socjalne (dla studentów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej); na otrzymanie stypendium socjalnego wpływa wysokość osiągniętego dochodu w rodzinie,
  • stypendium dla osób niepełnosprawnych (z tytułu niepełnosprawności potwierdzonej orzeczeniem właściwego organu),
  • zapomogi (dla studentów, którzy z przyczyn losowych znaleźli się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej). 

Student studiów stacjonarnych znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej może otrzymać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub obiekcie innym niż dom studencki, z tytułu zamieszkania z niepracującym małżonkiem lub dzieckiem studenta, jeżeli codzienny dojazd z miejsca zamieszkania (tj. z miejscowości położonych poza Rzeszowem) do uczelni uniemożliwiałby lub w znacznym stopniu utrudniał studiowanie.

Wszystkie formy pomocy materialnej przyznawane są na wniosek studenta.

Student może ubiegać się również o stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia w nauce oraz za wybitne osiągnięcia sportowe.

Środki dotacji przeznaczone na stypendia rektora przyznawane w liczbie nie większej niż 10 % liczby studentów każdego kierunku studiów prowadzonego w uczelni, stanowią nie więcej niż 40 % środków przeznaczonych łącznie na stypendia rektora dla najlepszych studentów, stypendia socjalne oraz zapomogi. 

 

W ROKU 2019 WSPiA OTRZYMAŁA NA POMOC MATERIALNĄ DLA STUDENTÓW KWOTĘ 6 605 300 ZŁ.

SYSTEMEM STYPENDIALNYM OBJĘTA JEST WIĘKSZOŚĆ STUDENTÓW WSPiA.

 

WSPiA premiuje także studentów, nagradzając ich następującymi stypendiami z budżetu uczelni:

  • stypendium naukowym – za wyróżniające wyniki w nauce, czynny udział w konferencjach naukowych, sympozjach, w których student reprezentował uczelnię oraz za publikacje w czasopismach naukowych, działalność w kołach naukowych i inne formy aktywności naukowej;
  • stypendium za wyróżniającą się aktywną i nieodpłatną działalność społeczną na rzecz uczelni - głównie dla starostów grup studenckich, a także za działalność w Radzie Uczelnianej Samorządu Studenckiego, w klubie AZS, innych organizacjach i przedsięwzięciach organizowanych w uczelni, na rzecz uczelni, publikacje w czasopismach studenckich;
  • stypendium za aktywną, wyróżniającą się działalność na rzecz społeczności akademickiej;
  • stypendium sportowym – za wyróżniające wyniki sportowe.

O stypendia mogą ubiegać się zarówno studenci studiów stacjonarnych, jak i niestacjonarnych.

Dzięki takiej pomocy materialnej studenci maja możliwość pokrycia opłat za studia, mieszkanie uczelniane oraz obiady abonamentowe.

 

Partnerzy WSPiA

Certyfikaty

Najważniejsze linki

Dane teleadresowe

WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
ul. Cegielniana 14, 35-310 Rzeszów

Newsletter

Zapisz się do newslettera aby otrzymywać najnowsze informacje z życia uczelni.
Do góry Wersja klasyczna
WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa © 2020
Realizacja: SOLVEO