WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
Menu Języki

Stypendium rektora na rok akademicki 2020/2021

Stypendium rektora na rok akademicki 2020/2021
 
Stypendium rektora może otrzymywać student, który w roku akademickim 2019/2020 uzyskał:
 • wyróżniające wyniki w nauce (średnia arytmetyczna z wszystkich ocen nie może być niższa niż 4,00),
 • osiągnięcia naukowe,
 • osiągnięcia artystyczne,
 • osiągnięcia sportowe.
 
Stypendium rektora może otrzymać student przyjęty na pierwszy rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego, który jest:
 • laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady stopnia centralnego, o których mowa w przepisach o systemie oswiaty,
 • medalistą co najmniej współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski w danym sporcie, o którym mowa w przepisach o sporcie.
 
Studenci ubiegający się o przyznanie stypendium rektora składają obowiązkowo WNIOSEK.
 
 
Wraz z wnioskiem o stypendium rektora WNIOSKODAWCA składa OBOWIĄZKOWO:
 
1. W przypadku stypendium rektora za wyróżniające wyniki w nauce:
• dla studentów WSPIA - załącznik nr 4A;
• dla absolwentów innych uczelni – zaświadczenie potwierdzające arytmetyczną średnią z wszystkich ocen otrzymanych za rok akademicki 2019/2020.
 
2. W przypadku stypendium rektora za osiągnięcia naukowe – załącznik nr 4B wraz z dokumentami poświadczającymi dane osiągnięcia:
 • projekty badawcze – kserokopia opracowania wyników badań prowadzonych w zespole badawczym,
 • publikacje naukowe – kserokopia pierwszej strony publikacji, strony tytułowej wydawnictwa wraz z numerem ISBN, strona tytułowa czasopisma wraz z numerem ISSN, spis treści oraz kserokopia artykułu,
 • udział w konferencjach naukowych krajowych lub zagranicznych – kserokopia pierwszej strony programu konferencji i strony, na której wymienione jest wystąpienie studenta, kserokopia materiałów pokonferencyjnych,
 • nagrody w konkursach/olimpiadach – dokument potwierdzający udział w konkursie/olimpiadzie, zawierający informację o zasięgu konkursu/olimpiady i uzyskanym miejscu.
 
3. W przypadku stypendium rektora za osiągnięcia artystyczne – załącznik nr 4C wraz z dokumentami poświadczającymi dane osiągnięcia:
 • dokument potwierdzający udział w konkursie/wystawie zawierający informację o zasięgu konkursu/wystawy (międzynarodowy/krajowy) i uzyskanym miejscu (w dziedzinie sztuk fotograficznych, plastycznych, literacko-poetyckich, teatralnych, recytatorskich i muzyczno-tanecznych).
 
4. W przypadku stypendium rektora za osiągnięcia sportowe – załącznik nr 4D wraz z dokumentami poświadczającymi dane osiągnięcia:
 • dokument potwierdzający udział w określonych zawodach sportowych, zawierający informację o zasięgu zawodów (międzynarodowy/krajowy) i uzyskanym miejscu.
 
5. W przypadku stypendium rektora za osiągnięcia  dotyczące tegorocznych maturzystów (laureaci olimpiady międzynarodowej albo laureaci lub finaliści olimpiady stopnia centralnego, medaliści co najmniej współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski w danym sporcie)  załącznik nr 4E wraz z dokumentami poświadczającymi dane osiągnięcia.
 
 
W przypadku ubiegania się o stypendium rektora z kilku różnych tytułów, student składa tylko jeden wniosek stypendialny wraz z odpowiednimi załącznikami.
 
Szczegółowe zasady i procedury przyznawania stypendium rektora w roku akademickim 2020/2021 znajdują się w załączniku nr 3.
 
Uwaga!
Stypendium przekazywane jest w formie bezgotówkowej na wskazane we wniosku konto bankowe. Studenci, którzy podali już wcześniej numer rachunku, nie podają go ponownie.
 

Partnerzy WSPiA

Certyfikaty

Najważniejsze linki

Dane teleadresowe

WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
ul. Cegielniana 14, 35-310 Rzeszów

Newsletter

Zapisz się do newslettera aby otrzymywać najnowsze informacje z życia uczelni.
Do góry Wersja klasyczna
WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa © 2021
Realizacja: SOLVEO