WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
Menu Języki

Do 30 września masz czas na złożenie wnioski o przyznanie stypendium!

Uwaga Studenci i kandydaci na studia w WSPiA Rzeszowskiej Szkole Wyższej! W poniedziałek 30 września 2019 r. upływa termin składania wniosków o przyznanie stypendium rektora, socjalnego oraz dla osób niepełnosprawnych. Co roku nasza Uczelnia na różnego rodzaju stypendia otrzymuje około 7 mln zł z budżetu Państwa. Pieniądze w całości przeznaczane są na pomoc dla studentów. Dzięki temu u nasz możesz studiować za darmo.

W WSPiA działa podwójny system stypendialny. Oprócz stypendiów z budżetu państwa możesz ubiegać się także o stypendia z budżetu Uczelni. Co roku WSPiA otrzymuje na pomoc materialną dla studentów około 7 mln zł. Taka dotacja stwarza coraz większej liczbie studentów możliwość studiowania za darmo. Systemem stypendialnym objęta jest większość studentów WSPiA.

W roku akademickim 2018/2019 wysokość stypendiów dla studentów WSPiA wynosiła: stypendium socjalne – od 600 do 690 zł; zwiększenie stypendium z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub wynajmowania mieszkania – 150 zł; stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych – od 540 do 640 zł; stypendium rektora dla najlepszych studentów – od 590 do 890 zł. Dzięki temu studenci korzystający z pomocy materialnej mogli otrzymać co miesiąc maksymalnie ponad 2160 zł. Jest to kwota, która w zupełności wystarcza na pokrycie opłaty za studia, mieszkanie uczelniane, obiady abonamentowe w restauracji „W Ogrodach” oraz część kosztów codziennego życia w Rzeszowie.

Uczelnia otrzymuje dotacje z budżetu państwa na:

  • stypendium rektora,
  • stypendium socjalne,
  • stypendium dla osób niepełnosprawnych,
  • zapomogi.
  • Możesz ubiegać się również o stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.


Pamiętaj! Wszystkie formy pomocy materialnej przyznawane są na wniosek studenta! Pamięta także, że student może ubiegać się o świadczenia pomocy materialnej bez względu na rodzaj studiów i status studenta.

Stypendium socjalne

Przyznawane jest studentowi znajdującemu się w trudnej sytuacji materialnej. Osoba ubiegająca się o świadczenia musi udokumentować trudną sytuację materialną. W roku akademickim 2018/2019 o stypendium socjalne mogli ubiegać się studenci, których dochód netto na jedną osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 1050,00 zł netto miesięcznie.

Stypendium rektora

Takie stypendium student może otrzymać za: wysoką średnią ocen z egzaminów i zaliczeń, osiągnięcia naukowe, osiągnięcia artystyczne, osiągnięcia sportowe. O to stypendium mogą ubiegać się również kandydaci na studia, którzy byli laureatami olimpiady międzynarodowej albo laureatami lub finalistami olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim o profilu zgodnym z obszarem wiedzy, do którego jest przyporządkowany kierunek studiów.

Stypendium dla osób niepełnosprawnych

Może je otrzymać student z tytułu niepełnosprawności na indywidualny wniosek. Student powinien dołączyć do ww. wniosku aktualne orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez właściwy organ.

Zapomoga

Przyznawana jest studentowi, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej. W szczególności z następujących udokumentowanych przyczyn: poważna choroba studenta lub członków jego najbliższej rodziny, zdarzeniem losowym (np. kradzież, pożar, powódź).

Stypendia z budżetu Uczelni

WSPiA przyznaje także stypendia z własnego budżetu. Najlepsi i wyróżniający się studenci mogą otrzymać nawet do 1500 zł.

Więcej na temat stypendiów w WSPiA znajdziesz tutaj.

 

Partnerzy WSPiA

Certyfikaty

Najważniejsze linki

Dane teleadresowe

WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
ul. Cegielniana 14, 35-310 Rzeszów

Newsletter

Zapisz się do newslettera aby otrzymywać najnowsze informacje z życia uczelni.
Do góry Wersja klasyczna
WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa © 2020
Realizacja: SOLVEO