WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
Menu Języki

System stypendialny WSPiA pozwala na studiowanie za darmo

Blisko 7 mln zł to wysokość dotacji na stypendia, jaką co roku WSPiA otrzymuje z Ministerstwa Edukacji i Nauki. Pieniądze w całości przeznaczane są na pomoc materialną dla naszych studentów. Dzięki temu maksymalna kwota, jaką mogła otrzymywać co miesiąc osoba studiująca w WSPiA to aż 3500 zł. Pozwalało to na pokrycie m.in. opłaty za studia i mieszkanie uczelniane oraz koszty utrzymana w Rzeszowie.

Szukasz informacji na temat rekrutacji w WSPiA? Znajdziesz je tutaj!

WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa co roku otrzymuje około 7 mln zł na stypendia socjalne, stypendia rektora dla najlepszych studentów, stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych oraz zapomogi. Co bardzo ważne pieniądze z dotacji przyznawanej przez Ministerstwo Edukacji i Nauki w całości przeznaczane są na pomoc materialną dla studentów WSPiA.

W roku akademickim 2020/2021 wysokość poszczególnych stypendiów dla studentów WSPiA wynosiła:

 • stypendium socjalne – od 910 do 1000 zł.
 • zwiększenie stypendium socjalnego m.in. z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub innym obiekcie – 370 zł.
 • stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych – od 850 do 950 zł.
 • stypendium rektora dla najlepszych studentów od 900 do 1200 zł.
 • zapomoga – maksymalnie 1500 zł.


Pieniądze na studia

Dzięki wysokiej dotacji z MNiSW studenci WSPiA korzystający z pomocy materialnej mogą otrzymać co miesiąc maksymalnie 3500 zł. Jest to kwota, która w zupełności wystarcza na pokrycie opłaty za studia, opłaty za miejsce w Wielomieszkaniowym Domu Studenckim, opłaty za wynajem pokoju czy obiadów abonamentowych w restauracji „W Ogrodach”. Maksymalne stypendium pozwala także na pokrycie części kosztów codziennego życia w Rzeszowie. Warto zaznaczyć, że co roku na przełomie grudnia i stycznia stypendia wzrastają, a studenci otrzymują wyrównanie za wcześniejsze miesiące. Na początku 2021 roku kwota największego wyrównania stypendium po podwyżce stawek wyniosła aż 2300 zł.

Pamiętaj, stypendia przyznawane są na wniosek studenta. Poddania o stypendium:

 • socjalne oraz specjalne dla osób niepełnosprawnych można składać od 13 września do 15 października 2021 r.
 • rektora będzie można składać od 25 października do 20 listopada 2020 r.


Więcej na temat stypendiów w WSPiA znajdziesz tutaj.

Jesteśmy jedną z największych niepublicznych Uczelni w Polsce

MEiN co roku przyznaje pieniądze na pomoc materialną dla studentów uczelni publicznych i niepublicznych. W 2020 roku dotację otrzymało 225 Uczelni, w tym ponad 130 niepublicznych szkół wyższych. Łącznie rozdysponowano prawie 1 mld 400 mln zł. Wysokość dotacji dla każdej ze szkół wyższych uzależniona jest m.in. od liczby studentów studiujących na wszystkich kierunkach.

WSPiA na różnego rodzaju stypendia i zapomogi otrzymała w 2020 roku ponad 7 mln złotych. Jest to jedna z najwyższych dotacji, plasująca WSPiA w pierwszej dziesiątce polskich szkół wyższych (na ponad 130 z przyznaną dotacją). Pokazuje to, że WSPiA jest chętnie wybierana przez studentów, a jej oferta atrakcyjne i dostosowana do potrzeb i wymogów kandydatów na studia.

O jakie stypendium możesz się starać?

 • Stypendium socjalne

Przyznawane jest studentowi znajdującemu się w trudnej sytuacji materialnej. Osoba ubiegająca się o świadczenia pomocy materialnej musi udokumentować trudną sytuację materialną. W roku akademickim 2020/2021 o stypendium socjalne mogli ubiegać się studenci, których dochód netto na jedną osobę w rodzinie nie przekraczał kwoty 1050,00 zł netto miesięcznie.

 • Stypendium Rektora dla najlepszych studentów

Takie stypendium student może otrzymać za: wysoką średnią ocen z egzaminów i zaliczeń, osiągnięcia naukowe, osiągnięcia artystyczne, osiągnięcia sportowe. O to stypendium mogą ubiegać się również kandydaci na studia, którzy byli laureatami olimpiady międzynarodowej albo laureatami lub finalistami olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim o profilu zgodnym z obszarem wiedzy, do którego jest przyporządkowany kierunek studiów.

 • Stypendium dla osób niepełnosprawnych

Może je otrzymać student z tytułu niepełnosprawności na indywidualny wniosek. Student powinien dołączyć do ww. wniosku aktualne orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez właściwy organ.

 • Zapomoga

Przyznawana jest studentowi, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej, w szczególności z następujących udokumentowanych przyczyn: poważna choroba studenta lub członków jego najbliższej rodziny, klęska żywiołowa, inne wypadki losowe.

Partnerzy WSPiA

Certyfikaty

Najważniejsze linki

Dane teleadresowe

WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
ul. Cegielniana 14, 35-310 Rzeszów

Newsletter

Zapisz się do newslettera aby otrzymywać najnowsze informacje z życia uczelni.
Do góry Wersja klasyczna
WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa © 2021
Realizacja: SOLVEO