WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
Menu Języki

Regulamin V Podkarpackiego Konkursu Wiedzy o Bezpieczeństwie

REGULAMIN

V PODKARPACKIEGO KONKURSU WIEDZY O BEZPIECZEŃSTWIE

wersja 11.05.2021 r.

 

§ 1

 1. Organizatorem Podkarpackiego Konkursu Wiedzy o Bezpieczeństwie, zwanego dalej Konkursem jest Wyższa Szkoła Prawa i Administracji Rzeszowska Szkoła Wyższa (WSPiA), ul. Cegielniana 14, 35-310 Rzeszów, tel. 17 867 04 00.
 2. Celem Konkursu jest szerzenie wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych postaw patriotycznych, popularyzacja wiedzy na temat systemu obronności RP i obowiązków instytucji i obywateli w tym zakresie. Konkurs promuje umiejętności z zakresu zachowania się w sytuacjach kryzysowych, edukację obywatelską oraz wiedzę z zakresu różnych dziedzin prawa związanych z bezpieczeństwem.
 3. Tematyka i zagadnienia Konkursu oparte są na programie realizowanym podczas zajęć w ramach Podkarpackiej Młodzieżowej Akademii Prawa i Bezpieczeństwa WSPiA.
 4. Konkurs organizowany jest dla uczniów szkół średnich.

§ 2

 1. Konkurs przeprowadza Kapituła Konkursu WSPiA, zwana dalej Kapitułą.
 2. Kapituła zlokalizowana jest w siedzibie WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej, 35-310 Rzeszów, ul. Cegielniana 14, e-mail: konkurs.bezpieczenstwo@wspia.eu, tel. 17 867 04 48.
 3. Kapitułę powołuje Rektor Wyższej Szkoły Prawa i Administracji Rzeszowskiej Szkoły Wyższej.
 4. Do zadań Kapituły należy:
  1. wyznaczenie terminów zgłoszeń do Konkursu,
  2. wyznaczenie terminów poszczególnych etapów Konkursu,
  3. prowadzenie naboru szkół, w których zostanie przeprowadzony I Etap Konkursu,
  4. prowadzenie naboru uczestników Konkursu,
  5. powołanie Komisji Uczelnianej na II Etap Konkursu,
  6. ocena testów z I Etapu Konkursu,
  7. ocena testów oraz prac pisemnych z II Etapu Konkursu,
  8. ogłoszenie wyników poszczególnych Etapów Konkursu.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do:
  1. anulowania wyników poszczególnych etapów Konkursu obejmujących wszystkich lub część uczestników w razie ujawnienia istotnych nieprawidłowości,
  2. wykluczenia z udziału w Konkursie uczestników naruszających Regulamin Konkursu,
  3. rozstrzygania sporów i prowadzenia arbitrażu w sprawach dotyczących Konkursu i jego uczestników.

§ 3

 1. Konkurs jest dwuetapowy.
 2. Terminy poszczególnych etapów Konkursu wyznacza Kapituła Konkursu.
 3. Terminy Konkursu, zakres tematyczny oraz pozostałe informacje związane z Konkursem podawane są do wiadomości na stronie www.konkurs.wspia.eu.

§ 4

Organizacja I Etapu Konkursu

 1. W terminie wyznaczonym przez Kapitułę, Dyrektor szkoły średniej, której uczniowie wyrażają chęć wzięcia udziału w Konkursie:
  1. dokonuje zgłoszenia Kapitule udziału w Konkursie reprezentowanej przez niego szkoły,
  2. wyznacza Szkolnego Koordynatora Konkursu (nauczyciel/pracownik), zwanego dalej Koordynatorem,
  3. przekazuje Kapitule informację o liczbę uczestników Konkursu z reprezentowanej przez niego szkoły.
 2. Oryginał zgłoszenia (wzór zgłoszenia stanowi Załącznik nr 1) należy przekazać do Kapituły na adres: Wyższa Szkoła Prawa i Administracji Rzeszowska Szkoła Wyższa, ul. Cegielniana 14 pok. 22, 35-310 Rzeszów. Kopię zgłoszenia należy przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: konkurs.bezpieczenstwo@wspia.eu. O przyjęciu zgłoszenia decyduje data jego otrzymania przez Kapitułę. Kapituła drogą elektroniczną (e-mail zwrotny na adres Koordynatora podany w zgłoszeniu) potwierdza przyjęcie zgłoszenia.
 3. Koordynator:
  1. dokonuje naboru uczestników Konkursu, przyjmuje ich zgłoszenia (Załącznik nr 2) oraz weryfikuje poprawność,
  2. utrzymuje kontakt z Kapitułą,
  3. zajmuje się organizacją I Etapu Konkursu w szkole,
  4. niezwłocznie po przeprowadzeniu I Etapu Konkursu (nie później niż dnia następnego – decyduje data stempla pocztowego) przekazuje do Kapituły dokumentację z przeprowadzenia I Etapu Konkursu obejmującą:
 • zgłoszenia uczestników I Etapu Konkursu (Załącznik nr 2),
 • powołanie Komisji Szkolnej (Załącznik nr 3),
 • wypełnione i podpisane oświadczenie o przestrzeganiu tajemnicy w związku z organizacją I Etapu Konkursu (Załącznik nr 6),
 • listę uczestników (Załącznik nr 7),
 • protokół z przeprowadzenia I Etapu (Załącznik nr 8),
 • protokoły dyskwalifikacji uczestników, jeżeli dokonano dyskwalifikacji (Załącznik nr 5),
 • arkusze testowe czytelnie podpisane i wypełnione przez uczestników.
 1. przekazuje uczestnikom I oraz II Etapu Konkursu ich wyniki otrzymane od Kapituły.
 1. I Etap Konkursu przeprowadzają Komisje Szkolne w szkołach średnich zgłoszonych do udziału w Konkursie.
 2. Komisja Szkolna:
  1. powoływana jest przez Dyrektora szkoły, w której przeprowadzany jest I Etap Konkursu,
  2. składa się z co najmniej 3 osób,
  3. czuwa nad prawidłowym przebiegiem I Etapu Konkursu,
  4. prowadzi niezbędną dokumentację (m.in. sporządza listę obecności uczestników I Etapu Konkursu),
  5. sporządza protokół z przeprowadzenia I Etapu Konkursu,
 3. Dyrektor szkoły, Koordynator oraz członkowie Komisji Szkolnej zobowiązania są do przestrzegania tajemnicy konkursowej w związku z organizacją I Etapu Konkursu.
 4. Wzór arkusza testowego na I Etap Konkursu jest dostarczany Koordynatorom na adres e-mail podany w zgłoszeniu, w formie elektronicznej, w postaci pliku zabezpieczonego hasłem na 1 dzień przed terminem przeprowadzenia I Etapu Konkursu.
 5. Koordynator potwierdza drogą e-mail otrzymanie pliku ze wzorem arkusza testowego.
 6. Hasło umożliwiające otwarcie pliku ze wzorem arkusza testowego przesyłane jest do Koordynatorów na 2 godziny przed terminem I Etapu Konkursu.
 7. Arkusze testów na I Etap Konkursu są utajnione do chwili rozpoczęcia Konkursu.
 8. I Etap Konkursu ma formę pisemną. Uczestnicy udzielają odpowiedzi na 30 pytań testowych (jednokrotnego wyboru) z zakresu określonego w § 1 ust. 3, w nieprzekraczalnym czasie 30 minut (nie przewiduje się przerwy w trakcie pisania testu).
 9. W każdej ze szkół biorących udział w I Etapie Konkursu jego uczestnicy są identyfikowani przez Komisję Szkolną przed wejściem na salę, poprzez okazanie dokumentu tożsamości lub legitymacji szkolnej.
 10. Uczestnik podpisuje arkusz testowy we wskazanym miejscu swoim imieniem i nazwiskiem, czytelnie (najlepiej drukowanymi literami) z podaniem nazwy szkoły.
 11. Arkusz testowy należy wypełniać piórem lub długopisem (nie można używać ołówków ani korektorów), kolor atramentu niebieski lub czarny. Ewentualne pomyłki koryguje się przez zakreślenie całej treści błędnej odpowiedzi i wpisanie obok słowa „błąd”.
 12. Uczestnik Konkursu podlega dyskwalifikacji, jeżeli w czasie przeznaczonym na udzielanie odpowiedzi: pracuje niesamodzielnie, posiada jakiekolwiek włączone urządzenie telekomunikacyjne lub elektroniczny nośnik informacji/danych (nie wymagany do przeprowadzenia Konkursu), korzysta z jakichkolwiek materiałów (książek, skryptów, opracowań itp. jak również treści publikowanych w Internecie) lub innych form łączności komunikacyjnej. Komisja Szkolna w ramach dyskwalifikacji uczestnika sporządza odpowiedni protokół.
 13. Uczestnik otrzymuje 1 punkt za każde pytanie, w którym zaznaczył tylko prawidłową odpowiedź, w pozostałych przypadkach przyznaje się 0 punktów.
 14. Sprawdzaniem arkuszy testowych zajmuje się Kapituła.
 15. Arkusze testowe uczestników I Etapu Konkursu, którzy nie wypełnili poprawnie zgłoszenia uczestnictwa (Załącznik nr 2) nie będą sprawdzane.
 16. Arkusze testowe niepodpisane przez uczestników lub podpisane w sposób nieczytelny nie będą sprawdzane. Informacja o ilości takich arkuszy zostanie przekazana Koordynatorowi z danej szkoły wraz z informacją o wynikach.
 17. Do II Etapu Konkursu przechodzą uczestnicy, którzy otrzymali co najmniej 24 punkty.
 18. Kapituła zastrzega sobie prawo do obniżenia liczby punktów wymaganych do przejścia do II Etapu.
 19. Kapituła przekazuje Koordynatorom drogą elektroniczną (e-mail) wyniki I Etapu Konkursu ze wskazaniem osób zakwalifikowanych do II Etapu w terminie do 7 dni roboczych licząc od pierwszego dnia roboczego przypadającego po dniu otrzymania prac i kompletnych dokumentów ze wszystkich szkół, w których przeprowadzany był I Etap Konkursu.
 20. W szczególnie uzasadnionej sytuacji Kapituła może przedłużyć termin publikacji wyników I Etapu Konkursu.
 21. Od decyzji Kapituły, o której mowa w §4 ust. 22 przysługuje odwołanie do Organizatora na zasadach określonych w §7.
 22. Organizator zastrzega sobie prawo do obecności swojego przedstawiciela w trakcie I Etapu Konkursu.

§ 5

Organizacja II Etapu Konkursu

 1. II Etap Konkursu ma formę pisemną. Jest przeprowadzany w siedzibie Organizatora w Rzeszowie. Biorą w nim udział wyłącznie uczestnicy zakwalifikowani do II Etapu Konkursu.
 2. Komisja Uczelniana:
  1. powoływana jest przez Przewodniczącego Kapituły,
  2. składa się z co najmniej 3 osób,
  3. czuwa nad prawidłowym przebiegiem II Etapu Konkursu,
  4. prowadzi niezbędną dokumentację, sporządza:
   • listę obecności uczestników II Etapu Konkursu,
   • protokół z przeprowadzenia II Etapu Konkursu.
 3. Członkowie Komisji Uczelnianej zobowiązani są do przestrzegania tajemnicy konkursowej w związku z organizacją II Etapu Konkursu.
 4. Arkusze testów na II Etap Konkursu oraz zestaw pytań problemowych są utajnione do chwili rozpoczęcia Konkursu. Do miejsca odbywania się II Etapu Konkursu dostarczane są w oddzielnych opieczętowanych pieczęcią Organizatora kopertach.
 5. II Etap Konkursu składa się z dwóch części:
  1. część I:
   1. uczestnicy zakwalifikowani do II Etapu Konkursu udzielają odpowiedzi na 30 pytań testowych (jednokrotnego wyboru) z zakresu określonego w § 1 ust. 3, w nieprzekraczalnym czasie 30 minut, nie przewiduje się przerwy w trakcie pisania testu,
   2. uczestnik podpisuje arkusz testowy we wskazanym miejscu swoim imieniem i nazwiskiem, czytelnie (najlepiej drukowanymi literami) z podaniem nazwy szkoły,
   3. arkusz testowy należy wypełniać piórem lub długopisem (nie można używać ołówków ani korektorów), kolor atramentu niebieski lub czarny, ewentualne pomyłki koryguje się przez zakreślenie całej treści błędnej odpowiedzi i wpisanie obok słowa „błąd”,
  2. część II:
   1. uczestnicy zakwalifikowani do II Etapu Konkursu udzielają pisemnej odpowiedzi na
    jedno pytanie wybrane z zestawu trzech pytań problemowych z zakresu określonego w § 1 ust. 3, w nieprzekraczalnym czasie 20 minut, nie przewiduje się przerwy w trakcie udzielania odpowiedzi pisemnej,
   2. uczestnik podpisuje arkusz z pracą pisemną w prawym górnym rogu pierwszej strony swoim imieniem i nazwiskiem, czytelnie (najlepiej drukowanymi literami) z podaniem nazwy szkoły,
   3. jeżeli odpowiedź zajmuje więcej niż jedną kartkę to kolejną kartkę / kolejne kartki należy podpisać identycznie jak kartkę pierwszą, wszystkie kartki należy ponumerować kolejno od numeru 1, numery kartek powinny być naniesione w sposób widoczny w prawym górnym rogu (obok nazwiska i nazwy szkoły),
   4. pracę pisemną należy napisać piórem lub długopisem (nie można używać ołówków ani korektorów), kolor atramentu niebieski lub czarny, korekty błędnych treści dokonuje się poprzez ich przekreślenie tym samym długopisem/piórem, którego uczestnik użył do ich napisania,
   5. praca powinna być napisana w sposób czytelny, wszelkie wątpliwości będą rozstrzygane na niekorzyść uczestnika, błędy ortograficzne nie podlegają sprawdzaniu.
 6. Część II przeprowadzana jest bezpośrednio po zakończeniu części I. Po zakończeniu I części II Etapu Konkursu Komisja Uczelniana odbiera od uczestników arkusze testów konkursowych i rozdaje arkusze do odpowiedzi pisemnej. Nie przewiduje się przerwy pomiędzy częścią I a częścią II.
 7. Punktacja:
 1. w części I uczestnik otrzymuje 1 punkt za każde pytanie testowe, w którym zaznaczył tylko prawidłową odpowiedź, w pozostałych przypadkach przyznaje się 0 punktów,
 2. do sprawdzenia odpowiedzi z części II kwalifikuje się 30 uczestników, którzy uzyskali największą liczbę punktów z testu w części I,
 3. jeżeli z I części II Etapu Konkursu nie można jednoznacznie wyłonić 30 najlepszych uczestników to Kapituła może sięgnąć do wyników I Etapu w celu ich wyłonienia, w tej sytuacji do II części przejdzie uczestnik, który uzyskał większa liczbę punktów z I Etapu,
 4. jeżeli to również nie umożliwia jednoznacznego wyłonienia 30 najlepszych uczestników Kapituła może rozszerzyć liczbę osób dopuszczonych do II części II Etapu,
 5. w części II uczestnik otrzymuje od 0 do 5 punktów za odpowiedź na wybrane pytanie problemowe (w zależności od stopnia wyczerpania tematu).
 1. Przed wejściem do sali uczestnicy II Etapu Konkursu są identyfikowani przez Komisję Uczelnianą poprzez okazanie dokumentu tożsamości lub legitymacji szkolnej.
 2. W przypadku braku dokumentu wymaganego do identyfikacji uczestnika potwierdzenia jego tożsamości może dokonać towarzyszący mu nauczyciel/opiekun na podstawie oświadczenia (Załącznik nr 10).
 3. Uczestnicy zajmują miejsce w sali w kolejności wejścia na salę.
 4. Otwarcie kopert z arkuszami testów oraz zestawem pytań problemowych następuje w obecności wszystkich uczestników II Etapu Konkursu.
 5. Uczestnik II Etapu Konkursu podlega dyskwalifikacji, jeżeli w trakcie rozdawania/zbierania prac lub w czasie przeznaczonym na udzielanie odpowiedzi: pracuje niesamodzielnie, posiada jakiekolwiek włączone urządzenie telekomunikacyjne lub elektroniczny nośnik informacji/danych, korzysta z jakichkolwiek materiałów (książek, skryptów, opracowań itp.) lub form łączności komunikacyjnej. Komisja Uczelniana w ramach dyskwalifikacji uczestnika sporządza odpowiedni protokół.
 6. Komisja Uczelniana niezwłocznie po przeprowadzeniu II Etapu Konkursu przekazuje do Kapituły arkusze testów oraz prace pisemne uczestników.
 7. Kapituła Konkursu dokonuje sprawdzenia arkuszy testowych i prac pisemnych po zakończeniu II Etapu.
 8. Arkusze testowe oraz prace pisemne niepodpisane przez uczestników lub podpisane w sposób nieczytelny nie będą sprawdzane. Informacja o ilości takich arkuszy i prac zostanie opublikowana wraz z informacją o wynikach.
 9. Kapituła publikuje ostateczny wynik Konkursu przekazując go Koordynatorom (ze szkół, których Uczniowie uczestniczyli w II Etapie Konkursu) drogą elektroniczną (e-mail) oraz zamieszczając na stronie internetowej Konkursu w terminie do 10 dni roboczych licząc od pierwszego dnia roboczego przypadającego po dniu przeprowadzenia II Etapu Konkursu.
 10. W szczególnie uzasadnionej sytuacji Kapituła może przedłużyć termin publikacji ostatecznych wyników Konkursu.
 11. Od decyzji Kapituły, o której mowa w §5 ust. 16 przysługuje odwołanie do Organizatora na zasadach określonych w §7.

§ 6

 1. Tytuł Laureata Podkarpackiego Konkursu Wiedzy o Bezpieczeństwie otrzymuje 10 uczestników Konkursu, którzy uzyskali najwyższe wyniki podczas II Etapu Konkursu (decyduje wynik sumaryczny z pierwszej i drugiej części II Etapu).
 2. Jeżeli po zakończeniu II Etapu Konkursu nie można jednoznacznie wyłonić 10 laureatów to do sporządzenia rankingu zwycięzców Konkursu Kapituła może sięgnąć do wyników I Etapu. W takiej sytuacji o zajęciu wyższego miejsca decyduje większa liczba punktów uzyskana w I Etapie Konkursu.
 3. Laureaci Konkursu otrzymują nagrody ufundowane przez Organizatora:
 1. I miejsce: bezpłatne jednolite studia magisterskie albo studia I i II stopnia w WSPiA Rzeszowskiej Szkole Wyższej, zwolnienie z opłaty rekrutacyjnej na studia oraz bezpłatne miejsce
  w Zespole Mieszkań Uczelnianych WSPiA przez cały okres studiów, realizacja nagrody nastąpi w roku zdania egzaminu maturalnego oraz nagroda rzeczowa;
 2. II miejsce: bezpłatne jednolite studia magisterskie albo studia I i II stopnia w WSPiA Rzeszowskiej Szkole Wyższej oraz zwolnienie z opłaty rekrutacyjnej na studia, realizacja nagrody nastąpi w roku zdania egzaminu maturalnego oraz nagroda rzeczowa;
 3. III miejsce: bezpłatne studia I i II stopnia na kierunku „Bezpieczeństwo Wewnętrzne”
  w WSPiA Rzeszowskiej Szkole Wyższej oraz zwolnienie z opłaty rekrutacyjnej na studia, realizacja nagrody nastąpi w roku zdania egzaminu maturalnego oraz nagroda rzeczowa;
 4. IV, V i VI miejsce: bezpłatny I rok studiów I stopnia na kierunku „Bezpieczeństwo Wewnętrzne” w WSPiA Rzeszowskiej Szkole Wyższej, zwolnienie z opłaty rekrutacyjnej na studia, realizacja nagrody nastąpi w roku zdania egzaminu maturalnego oraz nagroda rzeczowa,
 5. miejsca od VII do X: nagroda rzeczowa.
 1. Miejsce i termin wręczenia nagród Kapituła podaje laureatom do wiadomości drogą mailową (za pośrednictwem Koordynatorów) oraz na stronie internetowej Konkursu.
 2. W przypadku, gdy od nagrody rzeczowej przepisy wymagają odprowadzenia podatku dochodowego, Organizator Konkursu przyzna dodatkową nagrodę pieniężną na pokrycie zryczałtowanego podatku dochodowego od nagrody. Kwota ta wyniesie zaokrąglone do pełnych złotych 11,11% wartości nagrody. Zryczałtowany podatek dochodowy od nagrody zostanie pokryty w całości z nagrody pieniężnej. Nagroda gotówkowa nie będzie wypłacona zwycięzcy lecz kwota ta zostanie zatrzymana przez Organizatora celem odprowadzenia podatku do właściwego urzędu skarbowego, a laureat konkursu nie będzie zobowiązany wpłacać podatku.

§ 7

 1. Uczestnik lub jego prawny opiekun, który kwestionuje wynik danego etapu Konkursu, ma prawo do złożenia odwołania.
 2. Odwołanie składa się na piśmie do Organizatora, za pośrednictwem Kapituły, w terminie do 3 dni roboczych licząc od daty opublikowania wyników. Odwołanie powinno zawierać dane kontaktowe uczestnika oraz uzasadnienie. Odwołanie należy złożyć osobiście w siedzibie Kapituły lub przesłać listem poleconym na adres Organizatora (decyduje data stempla pocztowego).
 3. Uczestnik lub jego prawny opiekun składający odwołanie ma prawo wglądu w treść pracy konkursowej w siedzibie Organizatora, w godzinach pracy Organizatora, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.
 4. Organizator wyjaśnia wszelkie okoliczności wskazane w odwołaniu. Ma prawo powołać ekspertów w celu weryfikacji odpowiedzi testowych lub/i pisemnych uczestnika.
 5. Odwołanie jest rozpatrywane w terminie 3 dni roboczych licząc od daty wpływu pisma. Decyzja jest przesyłana listem poleconym.
 6. W razie pozytywnego rozpatrzenia odwołania, Organizator koryguje wynik uzyskany przez uczestnika. W przypadku osiągnięcia wymaganej liczby punktów przyznaje prawo do udziału w kolejnym etapie Konkursu.
 7. W razie przyznania prawa do udziału w II części II Etapu Konkursu, Kapituła wyznacza uczestnikowi dodatkowy termin tej części Konkursu.
 8. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku dotyczącego II Etapu Konkursu Kapituła koryguje wynik uzyskany przez uczestnika i ewentualnie aktualizuje listę laureatów.
 9. Uczestnik lub jego prawny opiekun, który zarzuca przeprowadzenie Konkursu z naruszeniem Regulaminu, może złożyć zażalenie.
 10. Zażalenie nie może dotyczyć spraw, w których właściwe jest złożenie odwołania lub wniosku o ponowne rozpatrzenie wyników.
 11. Zażalenie składa się na piśmie do Organizatora w terminie do 3 dni roboczych licząc od daty kwestionowanego zdarzenia. Zażalenie powinno zawierać dane kontaktowe uczestnika oraz uzasadnienie. Zażalenie należy złożyć osobiście w siedzibie Organizatora lub przesłać listem poleconym na adres Organizatora (decyduje data stempla pocztowego).
 12. Zażalenie jest rozpatrywane w terminie 14 dni roboczych licząc od daty wpływu pisma do Organizatora. Decyzja jest przesyłana listem poleconym. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia zażalenia, Organizator może skorzystać z uprawnień, o których mowa w §2 pkt. 5.
 13. Zażaleniu nie podlegają problemy techniczne leżące po stronie szkoły podczas przeprowadzania I Etapu albo II Etapu.

§ 8

Wszelkie sprawy nieobjęte niniejszym Regulaminem rozstrzyga Kapituła.

 


 

Partnerzy WSPiA

Certyfikaty

Najważniejsze linki

Dane teleadresowe

WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
ul. Cegielniana 14, 35-310 Rzeszów

Newsletter

Zapisz się do newslettera aby otrzymywać najnowsze informacje z życia uczelni.
Do góry Wersja klasyczna
WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa © 2021
Realizacja: SOLVEO