WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
Menu Języki

V PODKARPACKI KONKURS WIEDZY O BEZPIECZEŃSTWIE

I ETAP - PRZYKŁADOWE PYTANIA TESTOWE

 

 1. Pojęcie „bezpieczeństwo” to:
  1. spełnione oczekiwania człowieka,
  2. pewność istnienia i przetrwania,
  3. stan i proces gwarantujący istnienie podmiotu oraz możliwości jego rozwoju.
 2. Pojęcie obrona narodowa to:
  1. suma wszystkich cywilnych i wojskowych przedsięwzięć państwa, które przesadzają o trwałości państwa jako instytucji politycznej oraz bezpieczeństwie całego narodu,
  2. siły i środki przeznaczone do przeciwdziałania wszelkiego rodzaju zagrożeniom wewnętrznym godzącym w interes narodowy,
  3. główny cel działania państwa.
 3. W czasie pokoju prezydent sprawuje zwierzchnictwo na siłami zbrojnymi za pośrednictwem:
  1. Szefa Sztabu Generalnego,
  2. Naczelnego Dowódcę Sił Zbrojnych,
  3. Ministra obrony narodowej.
 4. W Polsce funkcjonują trzy stany gotowości obronnej państwa, jaki stan jest aktualnie:
  1. stała gotowość bojowa,
  2. podwyższona gotowość rodzajów sił zbrojnych,
  3. pełna gotowość bojowa wojsk.
 5. Wojska operacyjne to zasadnicza część sił zbrojnych przeznaczonych do prowadzenia głównych zadań bojowych niezależnie od istniejących podziałów terytorialnych. W ich skład wchodzą:
  1. wojska obrony terytorialnej
  2. wojska lądowe, powietrzne i marynarka wojenna
  3. wojska lądowe, powietrzne, marynarka wojenna i specjalne
 1. Szkolenie ludności w zakresie powszechnej samoobrony ma na celu przygotowanie do samoobrony przed:
  1. środkami masowego rażenia oraz innymi działaniami nieprzyjaciela,
  2. działaniami o charakterze terrorystycznym,
  3. niebezpieczeństwami wynikającymi z działań militarnych.
 2. Wsparcie przez państwo- gospodarza (Host Nation Support-HNS) polega na udzielaniu pomocy cywilnej i wojskowej w czasie pokoju, w sytuacjach kryzysowych i podczas konfliktów przez państwo, na którego terytorium przemieszczają (rozmieszczane lub działają) siły NATO. Wsparcie udzielane przez państwo przyjmujące polega na:
  1. udostępnianie infrastruktury, dostaw i usług realizowane przez organizacje i przedsiębiorstwa cywilne na wypadek zagrożenia,
  2. wsparciu działań bojowych wojsk Sojuszniczych przez Wojska Obrony Terytorialnej,
  3. obie odpowiedzi są poprawne.
 3. Siły Zbrojne RP w świetle obowiązujących akt normatywnych mogą brać udział w zwalczaniu klęsk żywiołowych i likwidacji ich skutków, działaniach antyterrorystycznych oraz ratowania lub ochrony zdrowia i życia ludzkiego, oczyszczania terenów z materiałów wybuchowych, a także realizacji zadań z zakresu zarządzana kryzysowego. Które z wymienionych aktów normatywnych określają szczegółowe zadania realizowane przez wojsko na rzecz ludności cywilnej:
  1. Konstytucja RP,
  2. Ustawa o powszechnym obowiązku obrony RP,
  3. Ustawa o stanie klęski żywiołowej.
 4. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej wykonuje zadania w zakresie bezpieczeństwa i obronności przy pomocy:
  1. RBN,
  2. BBN,
  3. Dowódcy Generalnego WP.
 5. Do zasadniczej służby w obronie cywilnej przeznacza i powołuje:
  1. Minister Obrony Narodowej,
  2. Wojskowy Komendant Uzupełnień,
  3. Wojewoda.
 6. Kto kieruje zarządzaniem kryzysowym na poziomie wojewódzkim?
  1. Wojewoda,
  2. Dyrektor wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego,
  3. Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego.
 7. Podaj, jak nazywa się organ doradczo-opiniodawczy w systemie zarządzani kryzysowego na poziomie powiatowym.
  1. Powiatowy zespół zarządzania kryzysowego,
  2. Powiatowe centrum zarządzania kryzysowego,
  3. Stanowisko kierowania Komendanta Powiatowego PSP.
 8. Kto podejmuje decyzje o zadysponowaniu Sił Zbrojnych RP do działań w zakresie zarządzania kryzysowego?
  1. Minister Obrony Narodowej na wniosek wojewody,
  2. Wojewoda,
  3. Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego.
 9. Kto podejmuje decyzję o wprowadzeniu stanu klęski żywiołowej?
  1. Prezydent RP na wniosek Rady Ministrów,
  2. Premier Rady Ministrów,
  3. Marszałek Sejmu RP.
 10. Jaka komórka systemu zarządzania kryzysowego na poziomie wojewódzkim odpowiada za przepływ informacji?
  1. Centrum Powiadamiania Ratunkowego,
  2. Stanowisko Kierowania Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej,
  3. Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego.
 11. Co to jest zarządzanie kryzysowe?
  1. działania Policji i Ochotniczej Straży Pożarnej mające na celu ewakuację osób zagrożonych powodzią,
  2. działalność organów administracji publicznej będąca elementem kierowania bezpieczeństwem narodowym, która polega na zapobieganiu sytuacjom kryzysowym, przygotowaniu do przejmowania nad nimi kontroli w drodze zaplanowanych działań, reagowaniu w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych, usuwaniu ich skutków oraz odtwarzaniu zasobów i infrastruktury krytyczne,
  3. działalność państwowych służb, inspekcji i straży, która polega na zapobieganiu sytuacjom kryzysowym, przygotowaniu do przejmowania nad nimi kontroli w drodze zaplanowanych działań, reagowaniu w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych, usuwaniu ich skutków oraz odtwarzaniu zasobów i infrastruktury krytyczne.
 12. W świetle unormowań międzynarodowych obrona cywilna realizuje zadania humanitarne, mające na celu:
  1. obronę ludności, cywilnej przed niebezpieczeństwami wynikającymi z działań zbrojnych lub klęsk żywiołowych,
  2. zapewnienie warunków koniecznych ewakuowanej ludności,
  3. organizowanie działań medycznych w sytuacji wystąpienia epidemii ludzi.
 13. Co to jest Układ z Schengen?
  1. Układ z Schengen – jest to porozumienie, na podstawie którego znosi się kontrolę osób przekraczających granice między państwami członkowskimi układu, a w zamian za to, tytułem rekompensaty wzmacnia natomiast współpracę w zakresie bezpieczeństwa i polityki wizowej oraz azylowej,
  2. Układ z Schengen – znosi się kontrolę osób przekraczających granice między państwami członkowskimi układu,
  3. Układ z Schengen – jest to porozumienie, na podstawie którego nie znosi się kontroli osób przekraczających granice między państwami członkowskimi układu, a dodatkowo wzmacnia natomiast współpracę w zakresie bezpieczeństwa i polityki wizowej oraz azylowej.
 14. SIS – System Informacyjny Schengen to:
  1. baza danych, która jest jedynym z narzędziem kompensacyjnym dla ochrony całej Unii Europejskiej i pozwala na sprawdzenie, czy osoby l przekraczające granicę mogą wjechać na teren UE,
  2. komputerowa baza danych, która jest jednym z najważniejszych narzędzi kompensacyjnych dla ochrony strefy Schengen i pozwala na sprawdzenie, czy osoby lub przedmioty przekraczające granicę Schengen, bądź już znajdujące się na jej terenie, nie są poszukiwane, lub też czy nie dotyczy ich zakaz wjazdu/wwozu,
  3. komputerowa baza danych, która jest jednym z narzędzi ochrony granic europejskich i pozwala na sprawdzenie, czy przedmioty przekraczające granicę , bądź już znajdujące się na terenie UE, nie są niebezpieczne, lub też czy nie dotyczy ich zakaz wjazdu/wwozu.
 15. Skrót KWS oznacza:
  1. Kodeks Wykonawczy Schengen,
  2. Konwencja Wykonawcza Schengen,
  3. Krajowe Wydziały Schengen.
 16. Obywatelstwo polskie nadaje:
  1. Sejm RP,
  2. Prezydent RP,
  3. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji.
 17. Granica państwa to:
  1. płaszczyzna pozioma przechodząca przez linię graniczną oddzielająca terytorium, podziemie i obszar powietrzny jednego państwa od innych państw lub obszarów niczyich,
  2. linia pionowa przechodząca przez linię graniczną oddzielająca terytorium, podziemie i obszar powietrzny jednego państwa od innych państw lub obszarów niczyich,
  3. powierzchnia pionowa przechodząca przez linię graniczną oddzielająca terytorium, podziemie i obszar powietrzny jednego państwa od innych państw lub obszarów niczyich.
 18. W rozumieniu Ustawy o cudzoziemcach- cudzoziemiec to:
  1. każda osoba nie posiadająca obywatelstwa polskiego,
  2. każda osoba nie będąca obywatelem państwa członkowskiego Wspólnot Europejskich,
  3. obywatele państw kandydujących do członkostwa w UE.
 19. Komendant Główny Straży Granicznej jest:
  1. organem administracji samorządowej zarządzającej SIS,
  2. terenowym organem administracji rządowej korzystającym z SIS,
  3. centralnym organem administracji rządowej korzystającym z SIS.
 20. Ochrona przeciwpożarowa polega na realizacji przedsięwzięć mających na celu ochronę życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem poprzez:
  1. zapobieganie powstawaniu i rozprzestrzenianiu się pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia,
  2. zapewnienie odpowiednich środków transportu w celu odbudowy obiektów po zdarzeniu,
  3. wykonywanie medycznych czynności ratunkowych na miejscu akcji ratowniczej.
 21. W strukturze systemu powiadamiania ratunkowego w Polsce funkcjonują Centra Powiadamiania Ratunkowego, które obsługują następujące numery alarmowe:
  1. tylko 997,
  2. 112,
  3. 112; 997; 998; 999.
 22. Państwowa Straż Pożarna to:
  1. służba komunalna mająca za zadanie gaszenie pożarów,
  2. element systemu bezpieczeństwa i porządku publicznego,
  3. zawodowa, umundurowana i wyposażona w specjalistyczny sprzęt formacja, przeznaczona do walki z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami.
 23. Na ilu poziomach organizacyjnych funkcjonuje Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy:
  1. dwóch,
  2. trzech,
  3. czterech.
 24. Zasadniczy potencjał ratowniczy KSRG skupiony jest na poziomie:
  1. gminnym,
  2. powiatowym,
  3. wojewódzkim.
 25. Nadzór nad przestrzeganiem przepisów ochrony przeciwpożarowej należy do zadań:
  1. Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego,
  2. Państwowej Straży Pożarnej,
  3. Nadzoru budowlanego.
 26. Zasadniczym celem działania Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego jest:
  1. ratowanie życia, zdrowia, mienia lub środowiska, podczas pożarów, klęsk żywiołowych lub innych miejscowych zagrożeń,
  2. pomoc ofiarom wypadków drogowych,
  3. gaszenie pożarów.
 27. Centralnym organem administracji rządowej w sprawach organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego oraz ochrony przeciwpożarowej jest:
  1. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji,
  2. Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej,
  3. Prezes Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych.
 28. Zadaniem Państwowego Ratownictwa Medycznego jest:
  1. pomoc poszkodowanym w wypadkach drogowych,
  2. nieodpłatne zapewnienie pomocy każdej osobie znajdującej się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego,
  3. świadczenie usług leczniczych.
 29. Do zadań szpitalnego oddziału ratunkowego należy:
  1. kompleksowe leczenie przyjętych pacjentów,
  2. diagnostyka wstępna i kierowanie na właściwe oddziały w szpitalu,
  3. wstępna diagnostyka oraz podjęcie leczenia niezbędnego dla stabilizacji funkcji życiowych osób znajdujących się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego.
 30. Zarządzanie kryzysowe w systemie bezpieczeństwa narodowego zaliczane jest do podsystemu:
  1. obronnego,
  2. ochronnego,
  3. kierowania.
 31. Na ile faz został umownie podzielony proces zarządzania kryzysowego?
  1. trzy,
  2. cztery,
  3. pięć.
 32. Ochotnicze Straże Pożarne to podmioty, których misją jest:
  1. gaszenie pożarów,
  2. likwidacja skutków katastrof i klęsk żywiołowych,
  3. dobrowolne działanie na rzecz ochrony życia, zdrowia i mienia przed pożarami, klęskami żywiołowymi oraz innymi zagrożeniami wynikającymi z rozwoju cywilizacyjnego.
 33. Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe jako stowarzyszenie realizujące zadania związane z ratownictwem wodnym nadzorowane jest przez:
  1. starostę powiatowego,
  2. ministra spraw wewnętrznych i administracji,
  3. są niezależnymi stowarzyszeniami i nie podlegają pod żaden nadzór.
 34. Na poziomie powiatowym w skład struktury zarządzania kryzysowego wchodzi:
  1. powiatowy zespół reagowania kryzysowego, powiatowe centrum reagowania kryzysowego,
  2. starosta, powiatowy zespół zarządzania kryzysowego, powiatowe centrum zarządzania kryzysowego,
  3. powiatowy zespół i centrum zarządzania kryzysowego.
 35. Jaka jest zależność pomiędzy przestępstwem a czynem zabronionym? Wskaż prawidłową odpowiedź.
  1. czyn zabroniony jest tożsamy z przestępstwem,
  2. każde przestępstwo jest czynem zabronionym,
  3. każdy czyn zabroniony jest przestępstwem.
 36. Według kryminologów pod pojęciem „przestępczości pospolitej” rozumie się zdarzenia o charakterze:
  1. wykroczeń o znamionach chuligańskich,
  2. kryminalnym m.in. przeciwko życiu, zdrowiu, wolności, mieniu itp.,
  3. gospodarczym m.in. wyłudzenia podatkowe, kredytowe itp.
 37. Przestępczością niebieskich kołnierzyków określa się sprawców czynów polegających na kradzieży i sprzeniewierzeń na szkodę właścicieli zakładów czy firm a dodatkowo połączone jest z kolorem ubrań roboczych w jakich głównie ci pracownicy występują. Z jakim krajem to pojęcie zasadniczo jest powiązane?
  1. Japonia,
  2. Chiny,
  3. USA.
 38. Umundurowaną i uzbrojoną formacją służącą społeczeństwu i przeznaczoną do ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego jest:
  1. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego,
  2. Państwowa Straż Pożarna,
  3. Policja.
 39. Zawiadomienie organów ścigania karnego (np. Policja, Prokuratura itp.) o popełnionym przestępstwie ściganym z urzędu może złożyć:
  1. każdy kto posiadł taką wiadomość,
  2. tylko poszkodowany lub świadek,
  3. tylko funkcjonariusz publiczny.
 40. Czuwanie nad bezpieczeństwem i porządkiem na drogach, kierowanie i jego kontrolowanie z uwzględnieniem ustaw szczególnych mogą wykonywać:
  1. Policja, Straż Graniczna, Inspekcja Transportu Drogowego, Żandarmeria Wojskowa,
  2. Straż gminna/miejska, Straż Leśna, Straż Parkowa, osoby działające w imieniu zarządcy drogi przy udziale Policji lub ITD,
  3. wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.
 41. Naczelnym organem państwowym odpowiedzialnym bezpośrednio za bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny jest:
  1. Minister Spraw Wewnętrznych,
  2. Minister Sprawiedliwości,
  3. Koordynator d/s Służb Specjalnych.
 42. Centralnym organem państwowym w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego z uwzględnieniem ustaw szczegółowych jest:
  1. Komendant Główny Policji,
  2. Komendant Główny Straży Pożarnej,
  3. wszystkie odpowiedzi prawidłowe.
 43. Terenowym organem administracji rządowej odpowiedzialnym za bezpieczeństwo i porządek publiczny z uwzględnieniem zapisów ustaw szczególnych jest:
  1. Marszałek Województwa,
  2. Komendant Wojewódzki Policji,
  3. Wojewoda.
 44. Usuwanie przyczyn i warunków sprzyjających popełnianiu przestępstw i wykroczeń to:
  1. zwalczanie,
  2. ściganie karne,
  3. zapobieganie.
 45. Działania jawne realizowane w różnych formach, metodach, sposobach czy strategiach w dziedzinie zapobiegania negatywnym zjawiskom społecznym to:
  1. prewencja,
  2. informacja,
  3. szkolenie.
 46. W potocznym rozumieniu „nauką o przestępstwie i przestępcy” jest:
  1. kryminalistyka,
  2. przestępstwologia,
  3. kryminologia.
 47. Obszarem kryminologicznym nie jest:
  1. przestępstwo, przestępca, osoba ofiary,
  2. zapobieganie i zwalczanie,
  3. wszystkie odpowiedzi błędne.
 48. Konstytucja RP w swoich zapisach mówi o bezpieczeństwie a w szczególności wskazuje na:
  1. bezpieczeństwo obywateli,
  2. bezpieczeństwo zewnętrzne i bezpieczeństwo wewnętrzne,
  3. wszystkie odpowiedzi prawidłowe.
 49. Kryminalistyka:
  1. to nauka praktyczna wykorzystywana w procedurach prawnych, obejmuje technikę, taktykę i strategie zwalczania przestępstw,
  2. zajmuje się obszarem poznawania metod popełniania przestępstw, wykrywania faktu ich popełnienia oraz wykrywaniem sprawców i zapobieganiem przestępstwom,
  3. obie powyższe odpowiedzi są właściwe.
 50. Ślady materialne to:
  1. Zmiany w otaczającej nas obiektywnej rzeczywistości,
  2. Ślady utrzymujące się w pamięci człowieka,
  3. Żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawidłowa.
 51. Daktyloskopia to:
  1. technika śledcza zajmująca się badaniem pisma - dokumentów w celu ustalenia sprawcy czynu zabronionego,
  2. technika śledcza zajmująca się badaniami porównawczymi linii papilarnych dłoni w celu ustalenia sprawcy czynu zabronionego,
  3. technika śledcza zajmująca się badaniami porównawczymi stóp w celu ustalenia sprawcy czynu zabronionego.
 52. Podaj nazwę działu techniki kryminalistycznej zajmującej się m.in. badaniem śladów zapachowych:
  1. nosologia,
  2. osmologia,
  3. podoskopia.
 53. Struktura w której zysk danej osoby zależy od wpłat osób znajdujących się niżej w tej strukturze to:
  1. piramida finansowa,
  2. system argentyński,
  3. sprzedaż lawinowa.
 54. Charakterystyczną cechą piramidy finansowej jest:
  1. wypłacanie zysków pierwszym uczestnikom,
  2. inwestowanie pieniędzy od klientów na giełdzie,
  3. lokowanie środków w krótkoterminowe obligacje.
 55. Uporczywe i nie sprowokowane przez ofiarę działanie, które obejmuje wielokrotne groźby oraz zachowania nękające ofiarę, pomimo jej cierpienia, przy użyciu narzędzi komunikacji, jak też informacji, w wyniku których ofiara obawia się o własne bezpieczeństwo to:
  1. cyberbulling,
  2. happy slapping,
  3. cyberstalking.
 56. W dniu 20 maja 2021 r. weszły w życie przepisy drogowe dotyczące m.in. hulajnóg elektrycznych i innych podobnych pojazdów elektrycznych. Pojazdy te zostały zdefiniowane jako:
  1. urządzenia wspomagające ruch lub urządzenie transportu osobistego,
  2. hulajnogi elektryczne,
  3. prawidłowe odpowiedzi „a” i „b”.
 57. Dopuszczalna, maksymalna prędkość dla e-hulajnóg ma wynosić 20 km/h, a uprawnione do poruszania się takim pojazdem będą tylko osoby posiadające:
  1. nie ma wymogu posiadania dokumentu uprawniającego do kierowania,
  2. kartę rowerową lub prawo jazdy kategorii A,
  3. kartę rowerową lub prawo jazdy kategorii AM, A1, B1 lub T.
 58. Antropologiczna teoria „urodzonego przestępcy” była dziełem:
  1. Cesare Lombroso,
  2. Jacka Vidoca,
  3. prawidłowe odpowiedzi „a” i „b”.
 59. Nabywanie umiejętności pełnienia roli w społeczeństwie to:
  1. resocjalizacja,
  2. socjalizacja,
  3. socjalizacja wtórna.
 60. Przestępstwa takie jak handel żywym towarem, porwania, sutenerstwo i pornografię zalicza się do tzw. kategorii przestępczości:
  1. kryminalno-pospolitej,
  2. związanej z „życiem nocnym”,
  3. towarzyskiej.
 61. Sieć powiązań między kilkudziesięcioma podmiotami, które wprowadzają do obrotu gospodarczego fikcyjne faktury VAT nazywana jest:
  1. karuzela podatkowa,
  2. firmy słupy,
  3. fałszowanie faktur.
 62. Mianem „triady rozbójniczej” określa się:
  1. rozbój, włamanie, kradzież,
  2. kradzież rozbójniczą, włamanie rozbójnicze, oszustwo rozbójnicze,
  3. wymuszenie rozbójnicze, rozbój, kradzież rozbójniczą.
 63. Nauka o ofierze przestępstwa, gdzie w głównej roli występuje pokrzywdzony i jego rola w genezie przestępstwa to:
  1. wiktymologia,
  2. kryminalistyka,
  3. ofiarologia.
 64. W naukach kryminologicznych - mężczyzna w wieku od 16 do trzydziestu kilku lat, raczej samotny i niezamożny, nie pracujący, nie posiadający samochodu, zaniedbany, bez ukończonej szkoły średniej identyfikowany jest z typem sprawcy:
  1. samotnego wilka,
  2. zdezorganizowanego,
  3. pospolitego.
 65. W ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii wprowadzony został zwrot „nowej substancji psychoaktywnej” celem ułatwienia ścigania karnego:
  1. narkomanów,
  2. osób używających tzw. dopalaczy,
  3. rynku tzw. dopalaczy.
 66. Terenowym organem Policji nie jest:
  1. komendant wojewódzki Policji,
  2. komendant komendy powiatowej Policji,
  3. komendant komisariatu Policji.
 67. Zapisany w ustawie zwrot „… służąca społeczeństwu…” dotyczy państwowej służby mundurowej tj.:
  1. Państwowej Straży Pożarnej,
  2. Wojska Polskiego,
  3. Policji.
 68. Przy wykonywaniu czynności administracyjno-porządkowych nieumundurowany policjant obowiązany jest na żądanie obywatela okazać:
  1. legitymację służbową lub znak identyfikacyjny,
  2. przedstawić się stopniem, imieniem i nazwiskiem,
  3. pokazać dokument policyjny i podać nazwisko.
 69. Sektor prywatny ustawowe obowiązki w dziedzinie ochrony osób i mienia realizuje w formie:
  1. bezpośredniej ochrony fizycznej i zabezpieczenia technicznego,
  2. stałej lub doraźnej bezpośredniej ochrony fizycznej,
  3. prawidłowe odpowiedzi „a” i „b” gdy zgodne z rozporządzeniem.
 70. Uzyskiwanie informacji o osobach, przedmiotach i zdarzeniach, przetwarzanie tych informacji, przekazywanie ich odpowiednim uprawnionym podmiotom to kompetencje ustawowe:
  1. Straży Ochrony Kolei,
  2. Kierownika ds. zabezpieczenia imprez masowych,
  3. detektywa.
 71. Służby porządkowe organizatora imprez masowych nie są uprawnione do:
  1. legitymowania osób w celu ustalenia tożsamości,
  2. zatrzymania osoby zakłócającej spokój publiczny i niezwłocznego przekazania Policji,
  3. użycia środków przymusu bezpośredniego.
 72. W kryminologii „sprawca-ofiara-miejsce” nosi nazwę trójkąta:
  1. kryminalnego,
  2. przestępczego,
  3. nie ma żadnej nazwy.
 73. Charakter, prawość, wiedza, honor, uprzejmość, lojalność, sprawiedliwość to cechy łączone z:
  1. warunkami przyjęcia do Policji,
  2. gwiazdą szeryfa,
  3. orderem „Białej gwiazdy”.
 74. W świetle Konstytucji z 1997 r. stan wojny:
  1. jest jedną z kategorii stanu nadzwyczajnego,
  2. nie jest kategorią stanu nadzwyczajnego,
  3. jest ogłaszany przez ministra obrony narodowej.
 75. Konstytucja z 2 kwietnia 1997 r. przewiduje możliwość wprowadzenia:
  1. stanu wojennego, stanu wyjątkowego i stanu klęski żywiołowej,
  2. stanu obrony i stanu wyjątkowego,
  3. stanu wyjątkowego, stanu obrony, stanu klęski żywiołowej.
 76. Stan nadzwyczajny wprowadza się w drodze:
  1. ustawy,
  2. rozporządzenia,
  3. uchwały.
 77. Organem wnioskującym o wprowadzenie stanu wyjątkowego jest:
  1. Prezydent,
  2. Rada Ministrów,
  3. Naczelny Dowódca Sił Zbrojnych.
 78. Co to są niederogowalne prawa człowieka?
  1. prawa człowieka, które nie mogą być zawieszone w żadnych warunkach,
  2. prawa człowieka, które mogą być zawieszone tylko po wprowadzeniu stanu nadzwyczajnego,
  3. prawa człowieka, które mogą być zawieszone tylko w przypadkach wskazanych w konstytucji.
 79. Zasada republikańskiej formy rządów wyrażona jest w Konstytucji RP poprzez sformułowanie:
  1. Rzeczpospolita Polska jest państwem jednolitym,
  2. Rzeczpospolita Polska jest dobrem wspólnym wszystkich obywateli,
  3. władza zwierzchnia w Rzeczypospolitej Polskiej należy do narodu.
 80. Z którą z poniższych zasad związane jest uprawnienie obywateli do współdecydowania z organami państwa w procesie rządzenia:
  1. zasadą republikańskiej formy rządów,
  2. zasadą legalizmu,
  3. zasadą suwerenności narodu.
 81. Artykuł 7 Konstytucji RP, stanowiący, że organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa, nazywany jest inaczej:
  1. zasadą legalizmu,
  2. zasadą suwerenności,
  3. zasadą demokratycznego państwa prawnego.
 82. Ustawę uchwaloną przez Sejm Marszałek Sejmu przekazuje:
  1. Senatowi,
  2. Marszałkowi Senatu,
  3. Prezydentowi RP.
 83. Protest przeciwko ważności wyborów wyborca może złożyć do:
  1. Krajowej Rady Sądownictwa,
  2. Państwowej Komisji Wyborczej,
  3. Sądu Najwyższego.
 84. Wybory do Senatu są:
  1. tajne,
  2. powszechne,
  3. pośrednie.
 85. Ważność referendum stwierdza:
  1. Sąd Najwyższy,
  2. Państwowa Komisja Wyborcza,
  3. Sejm.
 86. Referendum ogólnokrajowe może zarządzić:
  1. Prezydent na wniosek bezwzględnej większości ponad połowy ustawowej liczby senatorów,
  2. Sejm zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów,
  3. Prezydent za zgodą Senatu wyrażoną bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby senatorów.
 87. Konstytucja RP z 1997 r. wśród środków ochrony wolności i praw nie wymienia:
  1. skargi do Trybunału Konstytucyjnego,
  2. skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka,
  3. wystąpienia o pomoc do Rzecznika Praw Obywatelskich.
 88. Uchwałę Senatu odrzucającą ustawę uważa się za przyjętą, jeżeli:
  1. Sejm nie odrzuci jej bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej ½ ustawowej liczby posłów,
  2. Sejm nie odrzuci jej bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej 1/5 ustawowej liczby posłów,
  3. Sejm nie odrzuci jej bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej 2/3 ustawowej liczby posłów.
 89. Zgodnie z art. 233 ust. 1 Konstytucji RP, do praw niederogowalnych w czasie stanu wojennego i wyjątkowego należy:
  1. prawo do wypoczynku,
  2. nienaruszalność mieszkania,
  3. obywatelstwo.
 90. Apartheid to:
  1. segregacja ze względów społecznych,
  2. segregacja ze względów religijnych,
  3. segregacja rasowa.
 91. Zadania Krajowego Mechanizmu Prewencji w Polsce wykonuje:
  1. Rzecznik Praw Obywatelskich,
  2. Ministerstwo Sprawiedliwości,
  3. Helsińska Fundacja Praw Człowieka.
 92. Siedzibą Specjalnego Trybunału dla Sierra Leone ustanowiono:
  1. Arushę,
  2. Hagę,
  3. Freetown.
 93. Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej została uchwalona:
  1. 7 grudnia 2000 roku,
  2. 7 grudnia 2009 roku,
  3. 7 grudnia 2010 roku.
 94. Pozwolenie na przewiezienie narkotyków przez terytorium RP wydaje:
  1. Komendant Główny Policji w drodze postanowienia,
  2. Komendant Wojewódzki Policji w drodze decyzji administracyjnej,
  3. żadna odpowiedź nie jest prawidłowa.
 95. Posiadanie narkotyków w Polsce:
  1. w ogóle nie podlega odpowiedzialności, jeśli są to tzw. miękkie narkotyki przywiezione z Czech,
  2. podlega odpowiedzialności karnej tylko wtedy, gdy sprawca posiada ich większą ilość i gdy są to środki odurzające i substancje psychotropowe, których wykaz znajduje się w odpowiednim załączniku do ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii,
  3. zawsze podlega odpowiedzialności karnej bez wzglądu na ilość posiadanych narkotyków.

 

Partnerzy WSPiA

Certyfikaty

Najważniejsze linki

Dane teleadresowe

WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
ul. Cegielniana 14, 35-310 Rzeszów

Newsletter

Zapisz się do newslettera aby otrzymywać najnowsze informacje z życia uczelni.
Do góry Wersja klasyczna
WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa © 2021
Realizacja: SOLVEO