WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
Menu Języki

Erasmus Policy Statement (PL)

Wyższa Szkoła Prawa i Administracji Rzeszowska Szkoła Wyższa to jedyna niepubliczna uczelnia akademicka w Polsce wschodniej i na Podkarpaciu. WSPiA jest najstarszą uczelnią niepubliczną na Podkarpaciu. Została utworzona w 1995 r. decyzją Ministra Edukacji Narodowej. WSPiA jest jedyną uczelnią niepubliczną na Podkarpaciu, a nawet w Polsce wschodniej - co więcej, jedną z nielicznych uczelni niepublicznych w Polsce, która posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk prawnych. Daje nam to status uczelni akademickiej i tym samym przynależność do elitarnej grupy najlepszych uczelni w Polsce.
 
WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa jest jedną z największych uczelni niepublicznych w Polsce. Obecnie w WSPiA studiuje około 5 tys. studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.
Jesteśmy jedną z najchętniej wybieranych Uczelni niepublicznych w kraju. 
WSPiA jest jedną z nielicznych uczelni niepublicznych w Polsce posiadających prawo do prowadzenia studiów licencjackich i magisterskich na kierunku administracja/zarządzanie, bezpieczeństwo wewnętrzne. WSPiA jako jedna z niewielu uczelni niepublicznych w Polsce ma również uprawnienia do prowadzenia studiów magisterskich na kierunku prawo i nadawania tytułu "magistra prawa".
 
WSPiA od 2009 realizuje nowatorski w skali kraju system praktyk zawodowych dla studentów kierunków "administracja", "bezpieczeństwo wewnętrzne", „zarządzanie” oraz "prawo".
 
Wpisując się w założenia agendy modernizacji szkolnictwa wyższego celem działania Uczelni jest wypromowanie większej liczby absolwentów, czemu sprzyjają uruchomione trzy kierunki studiów. Równie ważnym jak ilość absolwentów, argumentem kształcenia, jest wyposażenie ich w odpowiednią wiedzę oraz praktykę zawodową. Dostęp do wiedzy zapewniają zajęcia prowadzone zarówno przez teoretyków, jak i praktyków w ty także przedsiębiorców. Istotnym jest także umożliwianie studentom udziału w wykładach prowadzonych przez wykładowców zagranicznych, którzy prowadzą wykłady otwarte w języku angielskim i niemieckim.
 
Pozyskaniu przez studentów odpowiednich kwalifikacji praktycznych mają służyć zajęcia praktyczne prowadzone zarówno na terenie WSPiA, jak i poza Uczelnią - także w przedsiębiorstwach i instytucjach zagranicznych. Ich nowatorski system polegający na podziale godzin pomiędzy zajęcia teoretyczne i praktyczne, pozwala w efektywniejszy sposób przygotować studentów do wykonywania zamierzonego zawodu.
 
Nie bez znaczenia jest także organizowanie konferencji naukowych z udziałem studentów polskich i zagranicznych oraz powstające publikacje międzynarodowe. Z uwagi na swoje położenie geograficzne, bardzo ścisłe stosunki Uczelnia utrzymuje przede wszystkim z Ukrainą. skąd pochodzi także liczna grupa studentów studiujących na Uczelni. Właśnie Ukraina to kraj, z którym Uczelnia zamierza kontynuować realizację wspólnych projektów badawczych. W tym celu, oprócz udziału studentów, koniecznym jest zaangażowanie pracowników naukowych. Wspólne działania mają zaowocować wydajniejszą edukacją transgraniczną oraz pomóc w znalezieniu pracy przez przyszłych absolwentów.
 
Za przyszły cel Uczelnia uznaje również pogłębienie współpracy z innymi państwami, w tym przede wszystkim ze Słowacją, Bułgarią, Niemcami oraz Włochami, Grecją, Chorwacją, Cyprem, Hiszpania, Irlandią. Podpisywane co roku umowy, zmierzają do umiędzynarodowienia prowadzonych studiów pierwszego, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich. Z uwagi na występujące tam kierunki wspólne z kierunkami prowadzonymi przez WSPiA, możliwym jest podjęcie działań w zakresie uruchomienia jednolitych przedmiotów a także wspólnych semestrów studiów. W przyszłości współpraca może dotyczyć także studentów studiów doktoranckich prowadzonych przez WSPiA.
 
Uczelnia jest szczególnie zainteresowana podejmowaniem działań międzynarodowych także z innym organizacjami i instytucjami zagranicznymi. W tym zakresie podejmowane są także obecnie liczne inicjatywy z udziałem partnerów zagranicznych, w tym ukraińskich oraz słowackich. Uczelnia organizuje seminaria naukowe oraz konferencje wynikiem których są publikacje międzynarodowe.
 
Przez udział w Programie, Uczelnia zamierza zrealizować wszystkie priorytety przyjęte przez agendę modernizacji szkolnictwa wyższego. W ramach pierwszego z nich dąży do zwiększenia liczby absolwentów na poszczególnych kierunkach studiów zarówno stacjonarnych, jak najlepszych niestacjonarnych, pierwszego, drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich. W ramach drugiego priorytetu zamierza stale poprawiać jakość i adekwatność kształcenia poprzez wyposażenie ich najlepszych wiedzę i podstawowe umiejętności poprzez umożliwienie udziału także w projektach i badaniach zagranicznych. W celu zwiększenia wydajności edukacyjnej zamierza nadal prowadzić współpracę transgraniczną, w szczególności z państwami członkowskimi Unii Europejskiej i państwami trzecimi w ramach Programu Erasmus +. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez prowadzenie wspólnych projektów badawczych oraz wymianę akademicką.
 
W ramach wzmocnienia trójkąta wiedzy Uczelnia już łączy ze sobą edukację, badania naukowe i biznesowe angażując do prowadzenia zajęć także osoby prowadzące działalność gospodarczą.
 
Skutecznym zarządzaniem i mechanizmem wspierania doskonałości jest już wprowadzony przez WSPiA system nagradzania finansowego najlepszych studentów jak i najlepszych absolwentów WSPiA oraz monitorowanie dalszej kariery zawodowej.
 

Partnerzy WSPiA

Certyfikaty

Najważniejsze linki

Dane teleadresowe

WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
ul. Cegielniana 14, 35-310 Rzeszów

Newsletter

Zapisz się do newslettera aby otrzymywać najnowsze informacje z życia uczelni.
Do góry Wersja klasyczna
WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa © 2020
Realizacja: SOLVEO