WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
Menu Języki

 

REKRUTACJA

Rekrutacja będzie prowadzona przez Komisję Rekrutacyjną (Koordynator, Przedstawiciel Kolegium, Specjalista do spraw rekrutacji) w oparciu o Regulamin w trybie ciągłym do wyczerpania miejsc. Dokładny termin rekrutacji zostanie ogłoszony na stronie www.wspia.eu oraz przekazywany będzie podczas spotkań informacyjnych.  Zostanie stworzona lista rankingowa i rezerwowa (element zarządzania ryzykiem projektu).

 

ETAPY I KRYTERIA REKRUTACJI

FORMALNE

Spełnienie warunków uczestnictwa student/ka studiów stacjonarnych kierunku Prawo (V rok), Bezpieczeństwo Wewnętrzne I stopień (III rok); II stopień (II rok) (na podstawie formularza zgłoszeniowego, deklaracji uczestnictwa, oświadczenia uczestnika projektu, oświadczenia o przetwarzaniu danych osobowych uwzględniając: Staż realizowany wyłącznie w okresie od jednego do maksymalnie czterech ostatnich semestrów studiów pierwszego stopnia lub drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich uczestnik projektu nie był objęty wsparciem z Programu Erasmus Plus+, kompletność i poprawność wypełnionej dokumentacji.

MERYTORYCZNE

  • wyniki kwestionariusza Autodiagnozy Poziomu Kompetencji– L. pkt.1- 30
  • Rozmowa kwalifikacyjna przeprowadzona w oparciu o scenariusz przygotowany przez potencjalnych pracodawców( Jednostki Przyjmujące) – L pkt.1- 45 w tym: po 15 pkt w zakresie: wiedza/umiejętności/kompetencje społeczne
  • Średnia ocen z ostatnich 2 semestrów–max 10 pkt
  • Orzeczenie o niepełnosprawności – 10 pkt
  • Dodatkowa aktywność (koła, kliniki, konferencje studenckie, wolontariat -1 pkt za każdą) – max 5 pkt

Elementy i założenia bilansu kompetencji:

  • przeprowadzenie na wejściu i wyjściu badania kompetencji każdego uczestnika projektu adekwatnie do przewidzianego wsparcia (PESEL),
  • indywidualny plan stażu,
  • monitorowanie zdobytych kompetencji uczestnika projektu poprzez hospitacje staży oraz badanie ankietowe,
  • sprawozdanie z realizacji stażu.

Bilans zostanie przeprowadzony przez Coacha personalnego oraz opiekuna stażysty zatrudnionego w ramach kosztów pośrednich.

CEL:

Kwalifikowanie uczestnika projektu na staż, ocena rezultatów powstałych dzięki realizacji projektu, określenie stanu kompetencji przed i po zakończeniu wsparcia w projekcie i wpływ na rezultat- „Liczba osób, które podniosły kompetencje w ramach działań uczelni wspartych z EFS”.

KRYTERIA REKRUTACJI:

Rekrutacja do udziału w projekcie zgodna z wartościami docelowego wskaźnika kobiet i mężczyzn. Listy kandydatów/ek, którzy przeszli ocenę formalną i merytoryczną zostaną sporządzone z podziałem na jednostki przyjmujące z podziałem na kobiety i mężczyzn. Listy kandydatów/ek zostaną przedstawione jednostce przyjmującej. Selekcja do poszczególnych jednostek przyjmujących prowadzona będzie w oparciu o liczbę zdobytych punktów. W przypadku kandydatów/ek z tą samą liczbą punktów decyduje kolejność zgłoszeń. Osoby które nie otrzymały wystarczającej liczbą punktów, aby zakwalifikować się na staż w danej jednostce zostaną umieszczone na liście rezerwowej. W przypadku rezygnacji uczestnictwa w projekcie ze stażu zostanie wybrana osoba z listy rezerwowej.

 

Terminy rekrutacji:

•          semestr 2017/2018 - 73 uczestników projektu.

•          semestr 2018/2019 - 42 uczestników projektu.

 

Termin składania dokumentów w ramach I edycji rekrutacji  na rok akademicki 2017/2018 upływa

08 czerwca 2018 r. o godz. 15.00

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w Projekcie!

Termin składania dokumentów w ramach II edycji rekrutacji  na rok akademicki 2018/2019 upływa

07 marca 2019 r. o godz. 16.00

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w Projekcie!

 

 

Partnerzy WSPiA

Certyfikaty

Najważniejsze linki

Dane teleadresowe

WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
ul. Cegielniana 14, 35-310 Rzeszów

Newsletter

Zapisz się do newslettera aby otrzymywać najnowsze informacje z życia uczelni.
Do góry Wersja klasyczna
WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa © 2021
Realizacja: SOLVEO